• Modrý deň pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

     • Milí rodičia,

       

      pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme  sa uskutoční v piatok 31.3.2023 v našej MŠ zábavné športovo-tanečné dopoludnie pre deti.  Spolu s deťmi so špeciálnych tried si zatancujeme, zašportujeme a vypustíme modré balóniky na znak priateľstva všetkých detí. 

      Pre deti sme pripravili aj prekvapenie, zaspevať k nám príde detská speváčka Simsalala.

       

       Podporiť Svetový deň povedomia o autizme môžete aj vy.

      Ako?

      Môžete si obliecť niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Deti môžu prísť ráno v modrom oblečení.

       

      Aj tento rok vytvoríme spoločne  reťaz z modrých mašlí a pokúsime sa prekonať náš minuloročný rekord. Prineste si modrú stužku (špagátik, látku, mašľu ....) a priviažte ju ráno pri príchode na plot materskej školy. 

      Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, známi, priatelia...

      Ďakujeme, že  sa pridáte k našej mašličkovej výzve.

     • DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

      o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy

       

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

       

      Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť triednym učiteľkám. Tlačivá budú aj vytlačené priamo v triede. 

       

      Termín: čo najskôr v termíne do 5.4.2023

       

      V prípade, ak nedoručíte návratku triednej učiteľke v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

       

      Navratka-_rodic_-_dotacia_na_stravu.docx

       

       

      1 Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

       

     • ZVÝŠENIE ŠKOLNÉHO!

     • Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ.

      Milí rodičia!

      Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ z pôvodných 40 EUR na 75 EUR mesačne.

      Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí v utorok 14. marca odsúhlasilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

      Čoskoro budú mať teda všetky platiace deti v Edupage zmenený predpis príspevku. Splatnosť je aj naďalej 10. deň v každom mesiaci.

      V prípade dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa príspevok v materskej škole neuhrádza vôbec.

      V prípade, ak materskú školu navštevujú súrodenci, prvé dieťa je predškolákom a teda príspevok neplatí, jeho mladší  súrodenec musí uhradiť poplatok v plnej výške 75 EUR.

      Ak prvé dieťa nie je predškolákom a teda príspevok platí, jeho mladší súrodenci budú mať zľavu 50%.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste si zmenili sumu na trvalých príkazoch v bankách podľa predpisu príspevku v Edupage poprípade platbu prispôsobili predpisu v Edupage. 

      Ďakujeme

       

      VZN_4-2023_o_vyske_prisp._z_14.3.2023.pdf

     • POKRAČOVANIE PLNENIA

     • POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

      Milí rodičia !

      v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a termínu zápisu do základnej školy a tiež predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

      -písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

      -písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

      -s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

       

      1_Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PPV_2023.doc

      2_Suhlas_lekara_s_pokracovanim_PPV_2023.docx

      3_Informovany_suhlas_pokracovanie_2023.docx

      4_Suhlas_rodica_2023.docx

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2023 bude prevádzka MŠ prerušená

      Milí rodičia,

      prevádzka materskej školy Iľjušinova 1 je počas letných prázdnin 2023 stanovená v termíne od 1. 8. 2023 – 31. 8. 2023

      V mesiaci júl od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2023 bude prevádzka materskej školy Iľjušinova 1 prerušená.

      V prílohe prikladáme rozhodnutie starostu.

     • Divadlo na hojdačke - KoloBEH vody

     • Dňa 23.3.2023 zavíta do našej MŠ Divadlo na hojdačke  so svojím predstavením KoloBEH vody.

      Autorské bábkové predstavenie s pesničkami o kvapke vody, ktorá putuje svetom a pomáha všetkým živým tvorom.

      Kvapka Medarda putuje svetom vo veľkých vodných pretekoch. Je veľká favoritka na víťazstvo. Cestou postupne príde na to, že pomoc živým tvorom je dôležitejšia, než prvenstvo v súťaži. A tak umýva, polieva kvety, poháňa vodný mlyn, uhasí nielen smäd, ale aj požiar. Síce nakoniec vodné preteky nevyhrá, ale cennejšia než všetky kovy, je medaila za pomoc druhým. Koho z ríše rastlín a zvierat stretne? Uvidia deti na predstavení KoloBEH vody v našej materskej škole.

     • Venujte 2% deťom našej škôlky

     • Naša materská škola  funguje formou občianskeho združenia a všetky aktivity môžeme vykonávať len vďaka Vašej dôvere voči nám. Naša práca je pre nás všetko a starostlivosť o deti poslaním.

      Vďaka 2% od Vás vieme zabezpečiť pre naše/Vaše deti ďalšie krásne edukačné pomôcky, hračky, pohybové aktivity, pravidelné divadelné predstavenia, nadštandardné dovybavenie tried, moderné vzdelávacie činnosti, kultúrne podujatia, výlety, odborné činnosti,  či revitalizáciu nášho školského dvora.

      Úsmev a radosť  našich/Vašich detí sú pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou.

      V mene detí Vám všetkým ďakujeme :)

       

      Tlačivá na  darovanie 2 % si môžete stiahnuť priamo tu:

       

     • Divadlo Oskar - Škaredé káčatko

     • Dňa 9.3,2023 zavíta do našej MŠ Divadlo Oskar so svojím predstavením Škaredé káčatko.

      Divadelné predstavenie Škaredé káčatko priblíži deťom  rozprávku Hansa Christiana Andersena, ktorú pozná celý svet. Rozprávka pútavým spôsobom vtiahne deti do príbehu, ktorý sa odohráva hlavne v zvieracej ríši. V predstavení sa deti stretnú s mnohými zvieracími postavami, ktoré zobrazujú rozmanité ľudské vlastnosti a povahy.

     • Divadlo Babadlo - Statočný cínový vojačik

     • Dňa 27.2.2023 zavíta do našej MŠ Divadlo Babadlo so svojím predstavením Statočný cínový vojačik.

      Nesmrteľný príbeh lásky krásnej tanečnice a statočného vojaka s jednou nohou v spracovaní aj pre najmenších divákov.

      Umenie H.CH. Andersena má aj v dnešnej dobe významný odkaz pre všetky generácie.Stvárňuje životné hodnoty – dobro a zlo, lásku, obetavosť, dôveru.

     • OCEANÁRIUM

     • Dňa 15.2. a 16.2. bude v našej MŠ prebiehať filmová vzdelávacia projekcia v technológii 360°, ktorá deťom odhalí tajomstvá oceánu a získajú vedomosti o podmorskom svete živočíchov.

      Filmová projekcia bude spojená s fotografovaním všetkých detí a rodičia / zákonní zástupcovia si budú môcť vybrať a  zakúpiť jednotlivo až tri sety, prípadne ani jeden.

      Prosíme rodičov/ zákonných zástupcov detí, aby svoj  nesúhlas s fotením dieťaťa nahlásili triednej učiteľke, nakoľko sa po projekcii budú fotiť všetky deti. 

     • Karneval v našej MŠ

     • 2.2. 2023 sa v našej MŠ uskutoční karneval a zábavné hudobno tanečné dopoludnie ,,Tancovačka s Ujom Ľubom

      Prosíme rodičov, aby svojim deťom priniesli karnevalové masky.

     • Rozprávkový vláčik

     • Interaktívne divadelné predstavenie divadla NAtraKY.

      Dňa 13.1.2023 o 9:00 hod. k nám do MŠ zavíta divadielko NAtraKY a zahrá deťom interaktívne predstavenie ,,ROZPRÁVKOVÝ VLÁČIK".

     • ŠTASTNÝ NOVÝ ROK 2023!

     • ​​​​​​Milí rodičia!

       

      V pondelok 9.1.2023 sa opäť otvoria brány našej materskej školy. Preto by sme vám v mene vedenia a celého kolektívu materskej školy chceli zapriať

       

      NECH SA VŠETKA STAROSŤ ZRUŠÍ,

      NECH ZAVLÁDNE POKOJ V DUŠI.

      ČO BOLELO, NECH SA ZHOJÍ,

      ČO TEŠILO, NECH SA ZDVOJÍ.

      PRAJEME KRÁSNY NOVÝ ROK PLNÝ LÁSKY, ŠŤASTIA, POHODY A ZDRAVIA.

       

      Zároveň by sme vám chceli pripomenúť, že pri nástupe do MŠ treba odovzdať triednej učiteľke tlačivo o bezpríznakovosti. Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

       

      Určite ste si už niektorí všimli zmenený predpis školného v Edupage.

      Na základe udeleného riaditeľského voľna deťom dňa 23.12.2022 bez možnosti náhradnej materskej školy sa školné za mesiac december ponížilo o čiastku 1,90 €. Z toho dôvodu bol všetkým platiacim deťom MŠ zmenený predpis školného za mesiac december na sumu 38,10 €. Žiadame rodičov, aby platby školného v ďalších  mesiacoch prispôsobili tak, aby v edupage odstránili preplatok na školnom. 

       

      Zároveň ste si určite všimli v Edupage zmenený predpis stravného, ku ktorému došlo na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava - Petržalka č.11/2022, kde sa od 1.1.2023 menia finančné pásma stravného. Vedúca jedálne už v mesiaci december na základe tohto VZN prispôsobila predpisy (strava sa platí mesiac vopred). Rodičia však na túto zmenu nezareagovala a veľkému množstvu detí vznikol nedoplatok stravného. 

       

      Preto žiadame rodičov o zvýšenie pozornosti pri platení poplatkov za MŠ, keďže na školnom vznikol väčšine preplatok a na stravnom nedoplatok. 

       

      Ďakujeme za pochopenie a prajeme úspešný štart do nového roka.

      S pozdravom, vedenie MŠ

     • Zvýšenie stravného

     • Milí rodičia,

      dovoľujeme si Vás upozorniť, že od 1. januára 2023 sa na základe nového VZN č.11/2022 Mestskej časti Bratislava - Petržalka zvyšuje cena stravného v materskej škole.

       

      Príspevok zákonného zástupcu dieťaťa MŠ (2-6 rokov) určený za každý stravovací deň je 2,50 EUR:

      -desiata 0,60 EUR,

      -obed 1,40 EUR,

      -olovrant 0,50 EUR.

      Cena réžie sa nemení a zostáva v sume 12 € na mesiac.

       

      Pripomíname, že platby musí byť realizované do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca. Preto zvýšený predpis sa v Edupage prejaví už v mesiaci december v predpise za mesiac január.

       

      Ďakujeme za pochopenie

      S pozdravom, vedenie školy

     • Ďakovný list za zapojenie do zbierky

     • ,,KOĽKO LÁSKY SA ZMESTÍ DO KRABICE OD TOPÁNOK"

       

      LOKÁLNE KOORDINÁTORKY PRE BRATISLAVSKÝ KRAJ

      Dáša Boršová, Martina Horňáková a Nikola Völgyiová

      nás požiadali o zverejnenie ďakovného listu, venovaného všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli v tomto roku do zbierky "Kolko lasky sa zmesti do krabice od topanok."

      Ďakujeme

       

     • AKO SA OTO NEDOČKAL

     • PREDSTAVENIE KVÔLI CHOROBNOSTI ZRUŠENÉ

      (náhradné predstavenie divadla Babadlo bude vo februári 2023)

       

      Dňa 15.12 2022 o 9:00 sa uskutoční divadelné predstavenie divadla Babadlo.

      Dňa 15.12 2022 o 9:00 sa uskutoční divadelné predstavenie divadla Babadlo.

      Malá divadelná hra ponúka najmä deťom predškolského veku jednoduchý príbeh Ota a Tiny, ktorí práve v materskej škole, medzi deťmi, objavia to najvhodnejšie miesto, ktoré ten, kto nosí darčeky, určite nevynechá. Spoločné čakanie hrdinov a detí vytvára priestor pre hru. Jednoduché pesničky, nenásilná aktivizácia detí, slovné hračky a humor posilňujú atmosféru priateľstva. Na druhej strane umožňuje s klaunským nadhľadom a humorom znázorniť aj tienistejšie stránky zimných sviatkov: veľké upratovanie, prehodnocovanie osobného rastu, netrpezlivosť, osobné sklamania… Divadlo vhodné v ľubovoľnom čase od Mikuláša až do Troch kráľov.

      Predstavenie pre deti od 4 rokov, dĺžka predstavenia : 40 min

     • Vianočná tržnica

     • VIANOČNÁ TRŽNICA KVÔLI CHOROBNOSTI ZRUŠENÁ

      Milí rodičia,

      srdečne Vás pozývame dňa 20.12.2022 o 15:30 hod na Vianočnú tržnicu spojenú s krátkym programom a s občerstvením.

      Tešíme sa na Vašu účasť :-)

     • DUCH VIANOC

     • 2.12.2022 o 9:30 sa v našej MŠ uskutoční predstavenie Divadla ON A ONA.

      Dňa 2.12.2022 o 9:30 sa v našej MŠ uskutoční predstavenie Divadla ON A ONA pod názvom ,,DUCH VIANOC". 

      Predstavenie pre deti je pripravené špeciálne na vianočný čas. Hlavná postava, anjel Stela musí prejsť výcvikom, aby sa mohla stať Mikulášovým pomocníkom. Pomôžu jej v tom Duchovia Vianoc. Kto to vlastne je? Duch Lásky, Pokoja a Radosti. Tí jej dajú špeciálne úlohy, vďaka ktorým sa zo Stely na záver stane skutočný anjel, pomocník Mikuláša. Čo by to bolo za zimnú rozprávku, keby ku koncu neprišiel aj Mikuláš.