• PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ K ŠKOLSKÉMU ROKU 2024/2025

    • Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava pre školský rok 2024/2025

      

     V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v termíne

     od 2. mája do 7. mája 2024.

     Oznam_prijimanie_deti_do_MS_2024-2025.pdf

      

     Spôsob podania žiadosti:

     (MS_Iljusinova_1-Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.docx

     MS_Iljusinova_1-Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie(3).pdf)

      

     1.  Čitateľne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa môžete podať osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy 

     • dňa 2. mája 2024 v čase od 9:00-16:00
     • dňa 3. mája 2024 v čase od 9:00-11:00
     • dňa 6. mája 2024 v čase od 9:00-11:00
     • dňa 7. mája 2024 v čase od 9:00-11:00

     2. Doporučene poštou v termíne podávania žiadostí 2.- 7.5.2024 na adresu MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava.

      

     Je potrebné zároveň prečítať aj potrebné informácie o spracovaní osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov:

     vyhlasenie_spracovanie__osobnych__udajov_predprimarne_vzdelavanie_(2).pdf

      

     Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť, ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna".

      

     Riaditeľka materskej školy má povinnosť vydať rozhodnutie do rúk obidvom rodičom. Rozhodnutia sú teda posielané poštou doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu každému z rodičov, ktorý si ho musí osobne prevziať. Je však možnosť poslať obidve rozhodnutia v jednej obálke na adresu trvalého pobytu len jedného z rodičov. Rodičia sa dohodnú, na adresu ktorého z nich budú posielané rozhodnutia, spolu vyplnia tlačivo a obaja ho podpíšuSo žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie toto tlačivo doručia do Materskej školy.

     (Pisomne_vyhlasenie_o_urceni_dorucovania_pisomnosti_v_spravnom_konani.docx)

      

     V prípade, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, rodič k žiadosti priloží aj tlačivo ,,Podpis žiadosti len jedným rodičom, neznesie to odklad". Toto tlačivo sa môže uplatniť len vo veľmi výnimočnej rodinnej situácii a len v ojedinelých prípadoch. V takomto prípade žiadame rodiča o osobné podanie žiadosti do rúk riadietľky MŠ.                                                                        

     (Zadovazenie_suhlasu_alebo_podpisu_druheho_rodica_neznesie_odklad.docx)

      

     Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením poradenstva a prevencie, zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len ,,ŠVVP"), zákonný zástupca k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie predloží:

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
     • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

       

     Po doručení žiadosti do materskej školy rodič zaregistruje v čase 2.-7.5.2024 žiadosť aj elektronicky https://msiljusinova.edupage.org/register/    (link bude funkčný len v čase 2.-7.5.2024). Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení do MŠ v tlačenej podobe v určenom termíne.

     POZNÁMKA: Pre úspešné absolvovanie predprimárneho vzdelávania každého dieťaťa je nevyhnutné, aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahovalo všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú vzdelávané v príslušnej materskej škole.

      

     Ďalšie informácie pre vás pripravujeme a budú zverejnené čo najskôr

    • PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ K ŠKOLSKÉMU ROKU 2023/2024

    • Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava pre školský rok 2023/2024

      

     V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v termíne

     od 2. mája do 5. mája 2023.

      

     Spôsob podania žiadostí

     (MS_Iljusinova_1-Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie(1).pdf

     MS_Iljusinova_1-Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.docx)

      

     1.  Čitateľne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa môžete podať osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy 

     • dňa 2. mája v čase od 8.00 h - 16.00 h,
     • v dňoch od 3. - 5.mája v čase od 11.00 - 13.00 h.​​​​​​

     2. Naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu na adresu msiljusinova@petrzalka.sk v termíne podávania žiadostí 2.-5.5.2023.

     3. Doporučene poštou v termíne podávania žiadostí 2.-5.5.2023 na adresu MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava.

      

     Je potrebné zároveň prečítať aj potrebné informácie o spracovaní osobných údajov detí a ich zákonných zástupcov:

     vyhlasenie_spracovanie__osobnych__udajov_predprimarne_vzdelavanie_(2).pdf

      

     Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť, ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna".

      

     Riaditeľka materskej školy má povinnosť vydať rozhodnutie do rúk obidvom rodičom. Rozhodnutia sú teda posielané poštou doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu každému z rodičov, ktorý si ho musí osobne prevziať. Je však možnosť poslať obidve rozhodnutia v jednej obálke na adresu trvalého pobytu len jedného z rodičov. Rodičia sa dohodnú, na adresu ktorého z nich budú posielané rozhodnutia, spolu vyplnia tlačivo a obaja ho podpíšuSo žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie toto tlačivo doručia do Materskej školy. (Zasielanie_pisomnosti_len__jednemu_z_rodicov.docx)

      

     V prípade, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, rodič k žiadosti priloží aj tlačivo ,,Podpis žiadosti len jedným rodičom, neznesie to odklad". Toto tlačivo sa môže uplatniť len vo veľmi výnimočnej rodinnej situácii a len v ojedinelých prípadoch. V takomto prípade žiadame rodiča o osobné podanie žiadosti do rúk riadietľky MŠ.  (Tazko_prekonatelna_prekazka.docx )

      

     Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením poradenstva a prevencie, zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len ,,ŠVVP"), zákonný zástupca k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie predloží:

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
     • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

       

     Po doručení žiadosti do materskej školy rodič zaregistruje v čase 2.-5.5.2023 žiadosť aj elektronicky https://msiljusinova.edupage.org/register/    (link bude funkčný len v čase 2.-5.5.2023). Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení do MŠ v tlačenej podobe v určenom termíne.

     POZNÁMKA: Pre úspešné absolvovanie predprimárneho vzdelávania každého dieťaťa je nevyhnutné, aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahovalo všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú vzdelávané v príslušnej materskej škole.

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

     V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, riaditeľka materskej školy Iľjušinova 1 bude prednostne prijímať deti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

     a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2023 vek 5 rokov a zákonný zástupca požiada o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie, zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici), 

     b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2023/2024,

     c) deti z mestskej časti Bratislava-Petržalka - trvalý pobyt:
     ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
     ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
     ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky,

     d) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:
     ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
     ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
     ❖ deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

      

                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Všetky 5- ročné deti, ktoré do 31.8.2023 dovŕšia 5 rokov, budú v nasledujúcom školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie. V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, spádová materská škola. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Ak bolo v mladšom veku dieťa prijaté na inú ako spádovú materskú školu, plní povinné predprimárne vzdelávanie tam bez nutnosti presunu dieťaťa na spádovú materskú školu. 

      

     Mestská časť Bratislava - Petržalka na svojom území určuje spády materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je vymedzený konkrétnymi ulicami. V platnosti je Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 3/2023 zo dňa 14. 03. 2023, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie

      

     MŠ Iľjušinova 1 a MŠ Tupolevova 20 sú spádové pre ulice:

     Bratská, Fedinova, Iľjušinova, Jiráskova, Markova, Ondreja Štefanka, Pajštúnska, Prokofievova, Smolenická, Tupolevova.

      

     VZN_c_3_2023_spadova_MS.pdf

      

     V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30. júna 2023 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2023/2024. 

    • PRIJÍMANIE ŽIADOSTÍ K ŠKOLSKÉMU ROKU 2022/2023

    •  

     Oznam o mieste a termíne podávania žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do Materskej školy Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava pre školský rok 2022/2023

      

     V zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „školský zákon“) podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v termíne

     od 2. mája do 6. mája 2022.

      

     Spôsob podania žiadostí ( Ziadost-o-prijatie-dietata-na-predprimarne-vzdelavanie.docx )

     1.  Čitateľne vyplnenú, oboma zákonnými zástupcami podpísanú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa môžete podať osobne do rúk riaditeľky alebo zástupkyne materskej školy 

     • dňa 2. mája v čase od 8.00 h - 16.30 h,
     • v dňoch od 3. - 6.mája v čase od 11.00 - 13.00 h.​​​​​​

      

     2. Naskenovaným tlačivom prostredníctvom e-mailu na adresu msiljusinova@petrzalka.sk v termíne podávania žiadostí 2.-6.5.2022.

     3. Doporučene poštou v termíne podávania žiadostí 2.-6.5.2022 na adresu MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava.

      

     Do poznámky na žiadosti treba uviesť všetky materské školy, do ktorých si podávate žiadosť, ak podávate žiadosť o prijatie iba do našej materskej školy, do poznámky napíšte ,,žiadna".

      

     Riaditeľka materskej školy má povinnosť vydať rozhodnutie do rúk obidvom rodičom. Rozhodnutia sú teda posielané poštou doporučene do vlastných rúk na adresu trvalého pobytu každému z rodičov, ktorý si ho musí osobne prevziať. Je však možnosť poslať obidve rozhodnutia v jednej obálke na adresu trvalého pobytu len jedného z rodičov. Rodičia sa dohodnú, na adresu ktorého z nich budú posielané rozhodnutia, spolu vyplnia tlačivo a obaja ho podpíšu. So žiadosťou o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie toto tlačivo doručia do Materskej školy. ( Urcenie_podpisovania_a_odoslania_rozhodnutia_jednemu_z_rodicov(1).docx )

      

     V prípade, že zadováženie podpisu druhého zákonného zástupcu na žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy  je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a podpísanie žiadosti len jedným zákonným zástupcom je v najlepšom záujme dieťaťa, rodič k žiadosti priloží aj tlačivo ,,Podpis žiadosti len jedným rodičom, neznesie to odklad". Toto tlačivo sa môže uplatniť len vo veľmi výnimočnej rodinnej situácii a len v ojedninelých prípadoch. V takomto prípade žiadame rodiča o osobné podanie žiadosti do rúk riadietľky MŠ.  ( Podpis_ziadosti_len_jednym_rodicom__neznesie_to_odklad.docx )

      

     Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením poradenstva a prevencie, zaradeným v sieti škôl a školských zariadení SR, identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ďalej len ,,ŠVVP"), zákonný zástupca k žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie predloží:

     • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
     • vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a
     • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast (toto odporúčanie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.

       

     Po doručení žiadosti do materskej školy rodič zaregistruje v čase 2.-6.5.2022 žiadosť aj elektronicky https://msiljusinova.edupage.org/register/    (link bude funkčný len v čase 2.-6.5.2022). Elektronické žiadosti vyplnené cez web MŠ budú akceptované až po doručení do MŠ v tlačenej podobe v určenom termíne.

     POZNÁMKA: Pre úspešné absolvovanie predprimárneho vzdelávania každého dieťaťa je nevyhnutné, aby potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti obsahovalo všetky dôležité skutočnosti o zdravotnom stave dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa pri jeho predprimárnom vzdelávaní, ako aj vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia ostatných detí, ktoré sú vzdelávané v príslušnej materskej škole.

           --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole:

     V zmysle § 59 ods. 2 školského zákona ostatné podmienky prijímania na predprimárne vzdelávanie v materskej škole, v prípade zvýšeného záujmu o prijatie detí do materskej školy, po prijatí všetkých detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, riaditeľka materskej školy Iľjušinova 1 bude prednostne prijímať deti, ktoré spĺňajú tieto podmienky:

     a) deti, ktoré nedovŕšia do 31. 08. 2022 vek 5 rokov a zákonný zástupca bude v školskom roku 2022/2023 žiadať o výnimočné prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky; zákonný zástupca takéhoto dieťaťa k žiadosti priloží aj písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast (uprednostnené budú deti, ktoré majú trvalý pobyt na spádovej ulici),

     b) súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole aj v školskom roku 2022/2023,

     c) ostatné deti v závislosti od voľnej kapacity, podľa veku:

     • deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov,
     • deti, ktoré dovŕšia vek 4 roky,
     • deti, ktoré dovŕšia vek 3 roky.

                 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Všetky 5- ročné deti, ktoré do 31.8.2022 dovŕšia 5 rokov, budú v nasledujúcom školskom roku plniť povinné predprimárne vzdelávanie. V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt, spádová materská škola. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie. Ak bolo v mladšom veku dieťa prijaté na inú ako spádovú materskú školu, plní povinné predprimárne vzdelávanie tam bez nutnosti presunu dieťaťa na spádovú materskú školu. 

      

     Mestská časť Bratislava - Petržalka na svojom území určuje spády materských škôl. Spád každej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti je vymedzený konkrétnymi ulicami. V platnosti je Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 5/2021 zo dňa   14. 12. 2021, ktorým sa určuje spádová materská škola v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka pre deti s trvalým pobytom v mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

      

     MŠ Iľjušinova 1 a MŠ Tupolevova 20 sú spádové pre ulice:

     Bratská, Fedinova, Iľjušinova, Ondreja Štefanka, Markova, Pajštúnska, Prokofievova, Smolenická, Jiráskova, Tupolevova.

      

     VZN_spadove_materske_skoly.pdf

      

     V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30. júna 2022 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023. 

    • Všeobecné informácie k prijímaniu detí

    •  

     Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podá riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovaní. Bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast je žiadosť neplatná.

      

     Každoročne prebieha prijímanie detí k nasledujúcemu školskému roku do bežných alebo špeciálnych tried v mesiaci máj, pričom zriaďovateľ MŠ určí konkrétny dátum, čas a spôsob podávania žiadostí. Zároveň určí podmienky prijatia detí do MŠ. Všetky informácie sú včas zverejnené prostredníctvom informačných kanálov zriaďovateľa alebo na našej webovej stránke.

      

     Deti je možné prijímať aj v priebehu školského roka. V tom prípade záleží od voľnej kapacity konkrétnej vekovej skupiny. Žiadame rodičov, aby sa vopred informovali telefonicky u riaditeľky MŠ na voľnú kapacitu. V prípade naplnenej kapacity MŠ nie je možné ďalšie dieťa prijať.

      

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy v priebehu školského roka zákonní zástupcovia doručia po dohovore s riaditeľkou MŠ osobne, prostredníctvom e-mailu: msiljusinova@petrzalka.sk (scan žiadosti) alebo poštou. Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku zákonní zástupcovia doručia ako bolo vyššie uvedené v termíne, čase a forme určenej zriaďovateľom. 

    • Prijímanie žiadostí k školskému roku 2021/2022

    •  

     Prijímanie žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v termíne od

     3.-7. mája 2021.

      

     Dňa 3. mája v čase od 8.00 h - 16.30 h, v dňoch od 4. - 7.mája v čase od 11.00 - 13.00 h.

      

     Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia osobne, v uvedenom termíne a čase - vložia do pripravenej schránky pred hlavným vchodom MŠ, alebo prostredníctvom e-mailu: msiljusinova@petrzalka.sk (scan žiadosti) alebo poštou. 

      

     Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podá riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovaní.

      

     Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca okrem žiadosti o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovania aj vyjadrenie príslušného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

      

     V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt spádová materská škola), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

      

     V zmysle § 59 ods.2 školského zákona č.245/2008 Z.z. a o znene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

     • deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,
     • deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

     V zmysle § 59 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. určuje riaditeľka MŠ Iľjušinova 1  ostatné podmienky prijímania detí:

     • súrodenci detí, ktorí budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava aj v školskom roku 2021/2022,
     • ostatné deti, podľa voľnej kapacity MŠ.

      

     V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 15.06.2021.

      

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.