• Školský psychológ

    • Školský psychológ realizuje psychologické poradenstvo, orientačnú psychologickú diagnostiku, preventívne programy, venuje sa  prevencií a intervencií u detí s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v MŠ. Poskytuje psychologické poradenstvo a konzultáciu zákonným zástupcom.


     Spolupracuje s pedagógmi pri adaptácií detí na MŠ, pri identifikácií individuálnych charakteristík dieťaťa a špecifík jeho sociokultúrneho prostredia. Poskytuje individuálnu psychologickú starostlivosť deťom v krízových sociálnych a životných situáciách, tiež deťom s problémovým správaním.


     Venuje sa skupinovo aj individuálne oblastiam kognitívneho vývinu detí predškolského veku a ich školskej pripravenosti a zrelosti. Realizuje tiež stimulačné programy kognitívneho vývinu aj programy na rozvoj emocionálnej inteligencie u detí.  Podieľa sa na preventívnych aktivitách v rámci plánu činnosti MŠ a tiež spolupracuje s centrom poradenstva a prevencie.


     Konzultácie so školským psychológom si môžete dohodnúť  podľa potreby na e – mailovej adrese:

     hrda.veronika.ms@gmail.com


     Konzultačné hodiny: Po vzájomnej dohode.


     Kontakt na Centrum poradenstva a prevencie

     Bratislava-Petržalka, Švabinského 7, 85101

     Telefón: 02/48208111,

     E-mail: cpppapba5@gmail.com,

     info@cpppapba5.sk


     V prípade, že máte záujem, aby školský psychológ pracoval aj s Vašim dieťaťom, je potrebné vyplniť Informovaný súhlas na psychologickú starostlivosť. 

     V prípade, že nemáte záujem, aby školský psychológ vykonal s Vašim dieťaťom orientačnú diagnostiku školskej zrelosti, je potrebné vyplniť Informovaný nesúhlas.

     Tlačivá nájdete nižšie alebo v sekcii Tlačivá na stiahnutie.