• Zameranie materskej školy

    • Naša materská škola vznikla 15. januára 1984. Sídli v mestskej časti Bratislava Petržalka na Iľjušinovej ulici číslo 1. Je umiestnená v strede tejto mestskej časti v blízkosti základnej školy Tupolevova 20, budovy Technopolu, kostola Svätej rodiny, kultúrneho domu Zrkadlový háj, vodného kanála Chorvátske rameno a jazera Draždiak. Táto vynikajúca poloha je pre našu materskú školu veľkou výhodou. Zriaďovateľom materskej školy je Mestská časť Bratislava - Petržalka so sídlom na Kutlíkovej ulici 17, 852 12 Bratislava. 


     Naša materská škola Iľjušinova 1 prevádzkuje celkovo deväť tried. Sedem bežných tried a dve špeciálne triedy pre deti s PAS (s poruchou autistického spektra). Školu navštevuje 176 detí. Poskytujeme celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od troch do šesť rokov veku a deťom s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania. Podľa potrieb rodičov alebo konkrétneho dieťaťa poskytujeme aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Kapacita materskej školy je maximálne vyťažená. 

      

     Materská škola má celkovo 20 pedagogických zamestnancov, z toho 6 špecializovaných odborných pedagógov. V materskej škole funguje od roku 2020 aj podporný tím pozostávajúci zo školského psychológa a školského špeciálneho pedagóga. 

      

     Budova materskej školy je plne zateplená a celý objekt má namontované plastové okná. K objektu materskej školy patrí rozsiahly oplotený areál určený na pobyt vonku. Plocha je členená na trávnatú časť, 3 pieskoviská a 4 terasy. Na priestrannom školskom dvore je vysadené veľké množstvo vzrastlých aj menej vzrastlých listnatých stromov, ktoré poskytujú možnosť všestranného využitia a realizáciu rôznorodých telovýchovných, rekreačných, záujmových a hrových edukačných aktivít ale zároveň tvoria bariéru pred slnečnými lúčmi v letných mesiacoch. V jednej časti záhrady je nainštalovaných 8 vyvýšených záhonov so zavlažovaním, kompostovisko a zasadené ovocné stromy. Táto časť tvorí záhradu, v ktorej sa deti praktickými činnosťami oboznamujú so starostlivosťou o zeleň, zároveň pozorujú, bádajú a rozvíjajú si prírodovednú gramotnosť. Menší kopec je vytvorený na účel sánkovania v zimnom období a iných pohybových hier a aktivít. Súčasťou areálu je veľké dopravné ihrisko s dopravnými značkami a samozrejme veľké množstvo rôznych preliezok a hrových prvkov.


     Z dlhodobého hľadiska sa škola profiluje na realizáciu integrovanej predprimárnej výchovy a vzdelávania pre deti s PAS alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami. V rámci školy využívame formu integrovaných špeciálnych tried, v ktorých zabezpečujú odbornú starostlivosť a edukáciu špecializovaní odborní pedagógovia.