• Školský vzdelávací program

    •  

     Hravá škola pre všetkých 

      

     Názov nášho vzdelávacieho programu „Hviezdičkovo“, Hravá škola pre všetkých  symbolizuje deti ako hviezdy bez rozdielu či ide o dieťa „zdravé“ alebo so zdravotným postihnutím. Hviezdy sú nielen synonymom  úspechu, ale je to aj symbol žiary, svetla ktoré pretína tmu. To svetlo sa skrýva v detskej hlavičke, plnej otázok i odpovedí, a tiež v srdiečku, ktoré sa za lásku vie odmeniť ešte väčšou láskou. A dôvodom je aj to, že odjakživa poznáme vetu: Padá hviezda, želaj si niečo. A my sme tú hviezdu chytili, pretože si pre naše deti želáme len to najlepšie – láskyplnú starostlivosť, vyučovanie na vysokej úrovni, citlivé zaobchádzanie, hravý personál s dobrými nápadmi a kvalitné podmienky. Pre nás je normálne, že medzi nami žijú aj „iné“ deti. Už niekoľko rokov s láskou spoločne vychovávame deti „zdravé“ a deti s autizmom. Naša škola má ambíciu byť šťastným a hravým miestom pre všetky deti. Hviezdičky dávajú jasne najavo, že žiara lásky a starostlivosti bude dopadať na každé dieťa rovnako. Veď najväčšími hviezdičkami sú aj tak naše deti...

      

      

      

      CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

      

     Poslaním našej školy nie je len napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu a podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, ale aj podporovať a formovať u detí predškolského veku základy postojov a viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. V inkluzívnom a integračnom procese je snažením školy, aby deti s rozmanitými schopnosťami, deti s „inými“ prejavmi a správaním tvorili výchovné spoločenstvo na základe ich práv a akceptácie individuality. Cieľom integračných snáh je podpora socializácie týchto detí ich lepšia príprava pre bežný život – občiansky i profesionálny. Súčasne sa podporuje prístup majoritnej spoločnosti k akceptácii ľudí so zdravotným postihnutím, či sociálnym znevýhodnením.

      

      HLAVNÉ CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA MATERSKEJ ŠKOLY

       

     Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania sú zamerané na posilnenie výchovnej funkcie školy a efektivitu vzdelávacieho procesu. Pri uplatňovaní cieľov predprimárnej edukácie pedagóg zohľadňuje potrebu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa a vyvážene rozvíja psychomotorickú, kognitívnu, sociálno-emocionálnu i morálnu stránku. V edukačnom procese sa uplatňuje princíp aktivity dieťaťa. V predškolskom veku má výchova a vzdelávanie činnostný procesuálny charakter. Všeobecné i špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

      

     Ciele predprimárnej edukácie pre deti s autizmom  alebo ďalšími pervazívnymi poruchami vymedzujú špecifické potreby a požiadavky na komplexnú odbornú starostlivosť o deti s autizmom. Špeciálni pedagógovia smerujú svoje pedagogické pôsobenie prostredníctvom cieľavedomej, zmysluplnej a rozvojovým možnostiam detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami primeranej výchovnovzdelávacej činnosti.