• Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

    • Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, zákonný zástupca dieťaťa predkladá riaditeľke materskej školy žiadosť o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      

     Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PPV_2024(1).doc

      

     Riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe predloženia:

     -písomného súhlasu príslušného zariadenia poradenstva a prevencie, 

     -písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast,

     -informovaného súhlasu zákonného zástupcu (podpísaného obidvomi zákonnými zástupcami, ak nejde o zástupcu zariadenia).

      

     Suhlas_vseobecneho_lekara_s_pokracovanim_plnenia_PPV_2024.docx

     Informovany_suhlas_s_pokracovanim_plnenia_PPV_2024.docx

      

     Ak zákonný zástupca dieťaťa predloží všetky vyššie uvedené dokumenty a zároveň je prostredníctvom nich doložený súhlas príslušných orgánov, riaditeľka materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.   

      

     Rozhodnutie riaditeľa materskej školy o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania je možne vydať len jedenkrát. Žiadne dieťa, ani dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nesmie pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania opakovane.