• Denný režim

    • Od 6:30

      

     Otvorenie MŠ

     Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, spoločné hry

     Ranný kruh

     Zdravotné cvičenia

     8:20 - 8:40  

     8:50 - 9:10

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

      

     VZDELÁVACIE AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej, predmatematickej, prírodovednej, technickej, spoločenskej, pracovnej oblasti.

     Pobyt vonku - vychádzka, hry na školskom dvore - pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku, na dopravnom ihrisku.

     11:20 - 11:50

     12:00 - 12:30

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

      

     Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok

     14:10 - 14:30

     14:35 - 15:55

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

      

     Vzdelávacie aktivity

     Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, spoločné hry.

     17:00

     Koniec prevádzky MŠ