• Povinné predprimárne vzdelávanie

    •  

     Milí rodičia predškolákov, vybrali sme pre Vás niekoľko základných informácii, ktoré súvisia s prijatým zákonom o povinnom predprimárnom vzdelávaní.

     Predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dovŕšia vek 5 rokov do 31.8. v roku, ktorý predchádza začiatku školského roka, od ktorého bude dieťa plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole. Rodič má zákonnú povinnosť prihlásiť dieťa na povinné predprimárne vzdelávanie

     Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok.

     Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ruší sa odklad školskej dochádzky.

     Ak dieťa nedosiahne školskú zrelosť ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ (7. ročné dieťa), začína plniť povinnú školskú dochádzku v ZŠ. 

     Rodičia detí, ktoré navštevujú materskú školu pred začiatkom plnenia povinného predprimárne vzdelávania nemusia dávať novú žiadosť o prijatie.

     Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole kde má trvalý pobyt (teda v spádovej materskej škole), ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre dieťa nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

     Ak ide o dieťa s so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími potrebami, k žiadosti treba pripojiť aj vyjadrenie príslušné CPPPaP a všeobecného detského lekára pre deti a dorast.

     Povinné predprimárne vzdelávanie sa nezarátava do povinnej školskej dochádzky.

     Dieťaťu so zdravotným znevýhodnením, ktoré je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa na základe písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie neposkytuje vzdelávanie do pominutia dôvodov, pre ktoré došlo k oslobodeniu od povinnosti dochádzať do materskej školy.

     O povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa môže zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia písomne požiadať riaditeľa materskej školy, do ktorej bolo dieťa prijaté na povinné predprimárne vzdelávanie

      Zákon 209/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony