• Modrý deň pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

     • Milí rodičia,

       

      pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme  sa uskutoční v piatok 31.3.2023 v našej MŠ zábavné športovo-tanečné dopoludnie pre deti.  Spolu s deťmi so špeciálnych tried si zatancujeme, zašportujeme a vypustíme modré balóniky na znak priateľstva všetkých detí. 

      Pre deti sme pripravili aj prekvapenie, zaspevať k nám príde detská speváčka Simsalala.

       

       Podporiť Svetový deň povedomia o autizme môžete aj vy.

      Ako?

      Môžete si obliecť niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Deti môžu prísť ráno v modrom oblečení.

       

      Aj tento rok vytvoríme spoločne  reťaz z modrých mašlí a pokúsime sa prekonať náš minuloročný rekord. Prineste si modrú stužku (špagátik, látku, mašľu ....) a priviažte ju ráno pri príchode na plot materskej školy. 

      Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, známi, priatelia...

      Ďakujeme, že  sa pridáte k našej mašličkovej výzve.

     • DOTÁCIA NA STRAVOVANIE

     • Informácia pre rodiča dieťaťa alebo fyzickú osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti

      o poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa od 01.05.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy

       

      S účinnosťou od 01.05.2023 v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov, je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy, ak rodič dieťaťa  alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu, písomne požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

       

      Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 bude poskytovať v sume 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ[1] odobralo obed.

      V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára - špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo.

       

      Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.05.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka),  ktorú žiadame doručiť triednym učiteľkám. Tlačivá budú aj vytlačené priamo v triede. 

       

      Termín: čo najskôr v termíne do 5.4.2023

       

      V prípade, ak nedoručíte návratku triednej učiteľke v stanovenom termíne, na  dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

       

      Navratka-_rodic_-_dotacia_na_stravu.docx

       

       

      1 Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

       

     • ZVÝŠENIE ŠKOLNÉHO!

     • Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ.

      Milí rodičia!

      Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ z pôvodných 40 EUR na 75 EUR mesačne.

      Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí v utorok 14. marca odsúhlasilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

      Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

      Čoskoro budú mať teda všetky platiace deti v Edupage zmenený predpis príspevku. Splatnosť je aj naďalej 10. deň v každom mesiaci.

      V prípade dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa príspevok v materskej škole neuhrádza vôbec.

      V prípade, ak materskú školu navštevujú súrodenci, prvé dieťa je predškolákom a teda príspevok neplatí, jeho mladší  súrodenec musí uhradiť poplatok v plnej výške 75 EUR.

      Ak prvé dieťa nie je predškolákom a teda príspevok platí, jeho mladší súrodenci budú mať zľavu 50%.

      Zároveň Vás žiadame, aby ste si zmenili sumu na trvalých príkazoch v bankách podľa predpisu príspevku v Edupage poprípade platbu prispôsobili predpisu v Edupage. 

      Ďakujeme

       

      VZN_4-2023_o_vyske_prisp._z_14.3.2023.pdf

     • POKRAČOVANIE PLNENIA

     • POVINNÉHO PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA

      Milí rodičia !

      v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a termínu zápisu do základnej školy a tiež predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

      -písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

      -písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

      -s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

       

      1_Ziadost_o_pokracovanie_plnenia_PPV_2023.doc

      2_Suhlas_lekara_s_pokracovanim_PPV_2023.docx

      3_Informovany_suhlas_pokracovanie_2023.docx

      4_Suhlas_rodica_2023.docx

     • PREVÁDZKA MŠ POČAS LETNÝCH PRÁZDNIN

     • od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2023 bude prevádzka MŠ prerušená

      Milí rodičia,

      prevádzka materskej školy Iľjušinova 1 je počas letných prázdnin 2023 stanovená v termíne od 1. 8. 2023 – 31. 8. 2023

      V mesiaci júl od 1. 7. 2022 – 31. 7. 2023 bude prevádzka materskej školy Iľjušinova 1 prerušená.

      V prílohe prikladáme rozhodnutie starostu.

     • Divadlo na hojdačke - KoloBEH vody

     • Dňa 23.3.2023 zavíta do našej MŠ Divadlo na hojdačke  so svojím predstavením KoloBEH vody.

      Autorské bábkové predstavenie s pesničkami o kvapke vody, ktorá putuje svetom a pomáha všetkým živým tvorom.

      Kvapka Medarda putuje svetom vo veľkých vodných pretekoch. Je veľká favoritka na víťazstvo. Cestou postupne príde na to, že pomoc živým tvorom je dôležitejšia, než prvenstvo v súťaži. A tak umýva, polieva kvety, poháňa vodný mlyn, uhasí nielen smäd, ale aj požiar. Síce nakoniec vodné preteky nevyhrá, ale cennejšia než všetky kovy, je medaila za pomoc druhým. Koho z ríše rastlín a zvierat stretne? Uvidia deti na predstavení KoloBEH vody v našej materskej škole.

     • Venujte 2% deťom našej škôlky

     • Naša materská škola  funguje formou občianskeho združenia a všetky aktivity môžeme vykonávať len vďaka Vašej dôvere voči nám. Naša práca je pre nás všetko a starostlivosť o deti poslaním.

      Vďaka 2% od Vás vieme zabezpečiť pre naše/Vaše deti ďalšie krásne edukačné pomôcky, hračky, pohybové aktivity, pravidelné divadelné predstavenia, nadštandardné dovybavenie tried, moderné vzdelávacie činnosti, kultúrne podujatia, výlety, odborné činnosti,  či revitalizáciu nášho školského dvora.

      Úsmev a radosť  našich/Vašich detí sú pre nás všetkých tou najkrajšou odmenou.

      V mene detí Vám všetkým ďakujeme :)

       

      Tlačivá na  darovanie 2 % si môžete stiahnuť priamo tu: