• TEKVIČKOVO

     •                                                                      Milí rodičia a detičky, 

                                                            v dňoch 25 - 27.10. 2021

                                                    bude v našej materskej škole akcia s názvom

                                                                             TEKVIČKOVO. 

      Od pondelka 25.10.  môžete priniesť do škôlky vyrezávané či maľované tekvičky, ktoré s deťmi doma pripravíte. Vyzdobíme  nimi  areál pre potešenie celého okolia. Každý večer v nich zapálime sviečky, aby pri večernej prechádzke krásne svietili. 

      Stredu 27.10. budeme s deťmi tancovať a radovať sa vo veselých i strašidelných kostýmoch, preto vás poprosíme nachystať deťom kostýmy a veselú náladu :-)))

       

       

     • Školné

     • Spôsob pripisovania školného do EDUPAGE

      Milí rodičia,

      množia sa nám otázky, prečo sa platby školného neprejavujú ihneď po uhradení v predpisoch na Edupage a predpis ďalej svieti na červeno ako neuhradený. 

      Príspevok na pobyt dieťaťa v Materskej škole (školné) platíte na účet mestskej časti Bratislava Petržalka, čiže nášmu zriaďovateľovi. Ten potom rozpošle výpisy z účtu materským školám a tie importujú výpis do Edupage.

      Na ten istý účet platia však školné aj rodičia detí z ďalších 24 materských škôl, čiže na účte je niekoľko tisíc pohybov mesačne. Z toho dôvodu je každá z 25 materských škôl závislá na prácne vytvorených výpisov z účtu pre konkrétne materské školy. Preto je dôležité používať správny variabilný symbol dieťaťa, pričom prvé štyri čísla sú identifikátor materskej školy. Vďaka správnemu priradeniu platby k danej materskej škole potom vyfiltrujú všetky platby a rozpošlú výpisy materským školám.

      Kvôli veľkému množstvu pohybov na účte zriaďovateľ určil, že bude posielať materským školám výpisy len 2x do mesiaca. Prvý výpis vytvorí za obdobie od 1.-15. dňa v mesiaci. Druhý výpis vytvorí za obdobie od 16.-31. dňa v mesiaci. Prvý výpis má teda materská škola k dispozícii až cca 16. alebo 17. deň v mesiaci (v mesiaci október je to dokonca až 18.10.2021). Adminostrátor potom importuje výpis do Edupage a až vtedy sa platby prejavia a prestanú svietiť červenou farbou. 

      Materská škola nedokáže ovplyvniť tento systém, preto žiadame rodičov o trpezlivosť. Nie je dôležité, že sa vám platba zobrzuje ako neuhradená, ale to, že bola skutočne uhradená do desiateho dňa v mesiaci.  

      Tento istý princíp platí aj pri platbe členského OZ pri MŠ Iľjušinova, pričom administrátor dostane výpis z účtu dokonca len raz za mesiac. Preto sa môže stať, že poplatok zaplatený napríklad 3.10.2021 prestane svietiť na červeno až po importovaní mesačného výpisu, a to najskôr 3.11.2021. 

       

      Dávame vám do pozornosti nové VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020

      Nové VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

       

       

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti detí platné od 15.10.2021

     • Od 15.10.2021 nastala zmena v ospravedlňovaní neprítomnosti detí. Cieľom usmernenia je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia (ďalej len
      „rodič“) je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

       

      Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie:

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       

      Deti, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie:

      Rodič môž e svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárnevzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenieod lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie jepovinné v materskej a špeciálnej materskej škole. Lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, či je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

      Poznámka: Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

     • Poplatky za MŠ - STRAVNÉ

     • Vážení rodičia chodiacich detí už v minulom školskom roku!

       

      Dávame Vám do pozornosti nový zápisný lístok školskej jedálne pri MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava na tento školský rok. Vyplnený prosíme priniesť 2.9.2021 triednej učiteľke. 

      Zároveň upozorňujeme, že i v tomto školskom roku budú poplatky za stravu len cez Edupage. Preto prosíme rodičov, aby si stiahli do mobilov aplikáciu Edupage (alebo pravidelne sledovali na PC), prostredníctvom ktorej budú vedieť kontrolovať, sledovať svoje platby.  Zároveň aby pravidelne sledovali splatnosť platieb a včas uhrádzali poplatky za stravu detí. 

       

      Poplatok stravného za mesiac september vo výške 42,80 € má splatnosť do 25.8.2021. Žiadame rodičov, aby stravu (výnimočne) uhradili najneskôr do 30.8.2021. V mesiaci september (25.9.2021) bude treba uhradiť stravné aj za október. 

       

      Stravné za mesiac september majú všetky deti rovnaké. 

      1,54 € x 20 pracovných dní = 30,80 €

      12 € réžia

      30,80 € + 12 € = 42,80 €

       

       

      Náklady a úhradu zákonných zástupcov za stravovanie v ŠJ pri MŠ tvoria:

      Náklady na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a paušálny príspevok na čiastočnú úhradu  režijných nákladov za stravovanie v ŠJ stanovené  Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti

      č.15/2021.

      Poplatok za nákup potravín vo výške 1,54 €/deň

      Poplatok za režijné náklady vo výške 12 €/mesiac

       

      úhradu za stravu je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr 25. deň v mesiaci na číslo účtu

      IBAN: SK29 0900 0000 0051 1893 1399

       

      Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby na identifikáciu platieb používali správny variabilný symbol dieťaťa. Zároveň aby platby posielali na správny účet. V minulosti sa často stávalo, že si rodičia zamieňali čísla účtov na platbu stravného a školného. 

       

      Rodičia predškolákov určite postrehli, že sa zrušila dotácia zo štátu - ,,obedy zadarmo". Nahradila sa zvýšeným daňovým bonusom. Preto prosíme včas uhrádzať stravné aj v prípade predškolských detí. 

       

      S pozdravom                                                                                Mgr. Andrea Chobotová, riaditeľka MŠ v.r.

       

     • Školský rok 2021/2021- adaptácia nových detí

     • Milí rodičia,


      prázdniny a s nimi spojené dovolenky sa postupne blížia ku koncu. Čoskoro sa brány našej materskej školy otvoria pre Vaše detičky. Určite ste všetci postrehli, že od mája u nás postupne prebiehala prerábka bývalého školníckeho bytu na triedu a zároveň rekonštrukcia takmer celého zadného pavilónu MŠ. Preto čoskoro privítame detičky nie len z prvého kola prijímania detí, ale aj z druhého kola. Väčšina detičiek prijatých v prvom kole nastúpi 2. septembra (smerodajný je dátum na rozhodnutí) a z druhého kola o trochu neskôr. K nástupu je smerodajný dátum na ,,Rozhodnutí“!!!


      Obdobie nástupu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je v mnohých smeroch špecifické. Dieťa si potrebuje zvyknúť na nové prostredie, učiteľky, personál a v neposlednom rade na nový režim. Všetko je pre dieťa nové. Na dieťa sú zrazu kladené zvýšené nároky na sebaobsluhu, samostatnosť. V neposlednom rade je závažné aj citové odlúčenie od rodičov, najmä matky. Musí si teda aj odvykať od Vašej prítomnosti počas dňa. Dieťa sa teda celkovo adaptuje na novú situáciu v jeho živote, toto obdobie sa preto nazýva adaptačný proces a dieťa je prijímané na adaptačný pobyt.


      Dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu adaptačného procesu Vášho dieťaťa na podmienky materskej školy. Podľa vyhlášky o materskej škole „z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.“

      Adaptačný pobyt môže mať teda podľa vyhlášky rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny. Dĺžka adaptačného pobytu je výsostne individuálna záležitosť. Učiteľ ho dohaduje so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti jeho dieťaťa.


      Adaptačný pobyt dieťaťa bude prvé dva týždne (vždy začína dňom, ktorý je uvedený na rozhodnutí) prebiehať nasledovne:

      • prvý deň pobytu dieťaťa v materskej škole 1 hodinu (pre väčšinu detí je to štvrtok 2.9),
      • druhý deň pobytu dieťaťa v materskej škole 2 hodiny (pre väčšinu detí je to piatok 3.9),
      • tretí deň pobytu dieťaťa v materskej škole 2 hodiny (pre väčšinu detí je to pondelok 6.9),
      • štvrtý deň pobytu dieťaťa v materskej škole 3 hodiny (pre väčšinu detí je to utorok 7.9),
      • piaty až siedmy deň pobytu dieťaťa v materskej škole 4 hodiny (pre väčšinu detí je to streda 8.9 až piatok 10.9),
      • ďalší ucelený týždeň bude pobyt dieťaťa v materskej škole realizovaný dopoludnia,
      • ďalšie ťýždeň za predpokladu, že sa dieťa adaptuje na podmienky MŠ na požadovanej úrovni, môže byť dieťa zaradené v MŠ s celodenným pobytom.

      Adaptácia dieťaťa na podmienky materskej školy je výsostne individuálny proces a posudzuje sa podľa špecifických osobitostí konkrétného dieťaťa. Špecifiká Vášho dieťaťa budú počas adaptácie konzultované individuálne v spolupráci s triednymi učiteľkami.


      Adaptácia dieťaťa, ktoré už navštevovalo materskú školu, bude riešená individuálne v spolupráci s triednou učitelkou. I takéto dieťa si potrebuje na novú materskú školu a nové pani učitelky zvyknúť. Je však aspoň z časti naučené na režim, potrebuje sa hlavne zorientovať v novom prostredí a spoznať nových ľudí. Takýmto deťom to však trvá zvyčajne kratšie (nie je to však pravidlom).


      Žiadame Vás, aby ste  počas adaptácie priniesli Vaše dieťa ráno v čase od 7:00-8:00. Vstup rodičov do materskej školy je len s rúškom. Deti majú rúška len odporúčané, nie však povinné. V šatni sa rodič/zákonný zástupca bude zdržiavať len krátky čas potrebný na prezlečenie a odovzdanie dieťaťa učiteľke. Učiteľka pri vstupe dieťaťa do triedy uskutoční ranný filter (okrem iného aj meranie teploty). Z hygienických dôvodov je zakázané nosiť do materskej školy hračky a iné predmety z domu.


      Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do materskej školy?

      • prezuvky – odporúčame na pracku so suchým zipsom (prosím nie šľapky, ani prezuvky na šnurovanie),
      • 2 vešiačiky (nepotrebujú len deti z triedy sovičiek),
      • náhradné oblečenie do šatňovej skrinky podľa sezóny uložené v papierovej alebo látkovej taške (spodné prádlo viac kusov, nohavice alebo tepláky + tričko, aby sa dieťa mohlo v prípade potreby prezliecť do suchého oblečenia),
      • pyžamko (až po ukončenom adaptačnom procese),
      • všetky osobné veci je dobré označiť menom alebo značkou, ktorú Vaše dieťa rozpozná,
      • dievčatá hrebeň v uzatvárateľnej kapsičke (stačí až v čase, keď začnú deti spávať),
      • v prípade pekného počasia budú chodiť deti aj popoludní von, vtedy treba malý detský ruksak, do ktorého sa deti zbalia.

      Aké tlačivá bude požadovať pani učiteľka pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ?

      • vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (treba priniesť vždy pri prerušení dochádzky 3 a viac dní včetne víkendov), v prípade neprítomnosti z dôvodu choroby trvajúcej 5 a viac dní treba priniesť od lekára Potvrdenie o chorobe,
      • prefotenú kartičku poistenca,
      • dotazník pre rodičov (napovie nám veľa informácií o dieťati),
      • osobný spis dieťaťa (dôležitý kvôli kontaktom pre triedne učiteľky na rodičov), treba ho vyplniť ručne (nedá sa do neho vpisovať),
      • zápisný lístok stravníka,
      • ak má dieťa alergiu, doklad od odborného lekára (potvrdenie od obvodného detského lekára nestačí),
      • v prípade, že dieťa bude preberať z materskej školy iná osoba, ako zákonný zástupca, treba vyplniť aj splnomocnenie na preberanie dieťaťa,
      • vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Všetky tlačivá sa nachádzajú v prílohe. Tlačivá prosíme vopred vyplniť a pri nástupe do MŠ podpísané v jednom euroobale odovzdať triednej učiteľke. 


      Zároveň Vás žiadame do mobilných telefónov stiahnuť aplikáciu Edupage, ktorá bude veľmi dôležitá počas celého školského roka. Prvý septembrový týždeň vám do mailovej schránky vygenerujeme meno a heslo, ktoré zadáte pri prvom prihlásení cez mobil do aplikácie Edupage. To isté meno a heslo môžete zadávať aj pri PC verzii. Prostredníctvom PC uvidíte detailnejší náhľad na jednotlivé poplatky.


      V minulom školskom roku naša MŠ prešla na tento spôsob len pri platbách za jedáleň. V tomto školskom roku bude tento spôsob spustený aj pri platbách za pobyt dieťaťa v MŠ a príspevky do Občianskeho združenia.


      Nové deti dostanú v priebehu prvého týždňa osobný variabilný symbol dieťaťa, ktorý budú používať počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ pri platbe za jedáleň aj za pobyt dieťaťa v MŠ.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, že strava sa platí vždy mesiac vopred. Deti, ktoré v minulom školskom roku MŠ navštevovali, majú splatnosť platby za stravu 25.8.2021. Novoprijaté deti však dostanú variabilný symbol až prvý septembrový týždeň (nemôžu teda zatiaľ zaplatiť stravu). Treba teda rátať s tým, že v mesiaci september sa má uhradiť strava aj za september a 25.9.2021 bude splatnosť stravného už aj za október.

      Všetky informácie o poplatkoch budú zhrnuté v priebehu týždňa.

      Dôležité informácie Vám budú priebežne sprostredkovávané aj na webovej stránke školy: www.primaskolka.sk


      V našej MŠ máme v tomto školskom roku triedy:


      Trieda lienok (bočný vchod od kostola, potom vľavo)

      Trieda motýlikov (bočný vchod od kostola, potom hore)

      Trieda sovičiek (bočný vchod od kostola, potom vpravo)

      Trieda mačiatok (bočný vchod od kostola, potom vpravo)


      Trieda včielok (hlavný vchod)

      Trieda mravčekov (hlavný vchod)

      Trieda žabiek (hlavný vchod, potom vpravo)

      Trieda kuriatok (hlavný vchod, potom vľavo)

      Trieda myšiek (hlavný vchod, potom vľavo)


      Rozdelenie detí do tried bude prvé dni školského roka zverejnené v priestoroch chodby alebo ho nájdete v Edupage.


      Ďakujem za pochopenie a želám Vám veľa zdravia a Vašim detičkám šťastný a radostný začiatok školského roka 2021/2022 v našej materskej škole.

                 

      S pozdravom                                                                                    Mgr. Andrea Chobotová, riaditeľka MŠ v.r.

     • Prijímanie detí do materskej školy Iľjušinova 1  

     • pre školský rok 2021/2022

      Prijímanie žiadostí na predprimárne vzdelávanie sa uskutoční v termíne od 3 - 7. mája 2021.

      Dňa 3. mája v čase od 8.00 h do 16.30 h

      V dňoch od 4. mája do 7. mája 2021 v čase od 11.00 do 13.00 h

      Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy zákonní zástupcovia doručia osobne, v uvedenom termíne a čase - vložia do pripravenej schránky pred hlavným vchodom MŠ, prostredníctvom e-mailu: msiljusinova@petrzalka.sk (sken žiadostí) alebo poštou. 

      Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, ktorú podá riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovaní. Žiadosť podaná bez tohto potvrdenia nie je úplná a nie je akceptovateľná.

      Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákonný zástupca predloží žiadosť o prijatie dieťaťa s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast (obsahuje aj potvrdenie o povinnom očkovaní) aj vyjadrenie príslušného Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Žiadosť podaná bez týchto potvrdení nie je úplná a nie je akceptovateľná.

      V zmysle § 59a školského zákona č.245/2008 Z.z. povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v obci, kde má trvalý pobyt spádová materská škola, ak zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia pre deti nevyberie inú materskú školu. Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej ako spádovej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme na predprimárne vzdelávanie.

       

      V zmysle § 59 ods.2 školského zákona č.245/2008 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov sa na predprimárne vzdelávanie v materských školách budú prijímať prednostne

      -deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

      -deti, ktoré pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania

       

      V zmysle § 59 ods.2 zákona č.245/2008 Z.z. určuje riaditeľka MŠ Iľjušinova 1 ostatné podmienky prijímania detí:

      -súrodenci detí, ktoré budú pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava aj     v školskom roku 2021/2022

      -ostatné deti, podľa voľnej kapacity MŠ

       

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v MŠ oznámi riaditeľka zákonným zástupcom najneskôr do 15.06.2021.

       

      Do poznámky zákonný zástupca uvedie všetky MŠ, do ktorých dal žiadosť o prijatie. 

     • Pokračovanie plnenia

     • povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole

      Milí rodičia !

      v nadväznosti na ustanovenia školského zákona o povinnom predprimárnom vzdelávaní a termínu zápisu do základnej školy a tiež predkladania žiadostí o prijatie na predprimárne vzdelávanie do materskej školy si Vás dovoľujeme informovať o zrušení inštitútu: Odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky.

      Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe: 

      -písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

      -písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

      -s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia, ktoré musí zákonný zástupca doložiť materskej škole.

     • 2 % z Vašich daní

     • Milí rodiči,

      chceme vám vyjadriť poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 %. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

      I v tomto roku Vás chceme poprosiť o podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní za rok 2020 v prospech Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Iľjušinova 1.

      Rodičovské združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na skrášľovanie interiéru a exteriéru materskej školy, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a keď to pandemická situácia dovolí aj na akcie pre deti. 

      Mzdové oddelenie je povinné Vám vydať Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Potom už len stačí vyplniť tlačivo ,,Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", ktoré sa nachádza v prílohe tejto správy. Obe tlačivá môžete dať triednej učiteľke, tlačivá sa budú odnášať hromadne na daňový úrad. 

      ĎAKUJEME