• MODRÝ DEŇ pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme

     •  

      Milí rodičia,

       

      pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme  sa uskutoční v piatok, 1.4.2022 v našej MŠ zábavné dopoludnie pre deti.  Spolu s deťmi so špeciálnych tried si zatancujeme, zacvičíme a nakoniec vypustíme modré balóniky na znak priateľstva všetkých detí .

       

      Pridať sa môžete aj vy.

      Ako?

       

      Oblečte si niečo modré, zoberte si modré doplnky alebo si pripnite modrú stužku. Detičky môžu prísť ráno v modrom oblečení. Tento rok vytvoríme spoločne aj modrú reťaz. Prineste modrú stužku (špagátik, látku, mašľu ....) a priviažte ju ráno pri príchode na plot materskej školy.  Zapojiť sa môže aj široká verejnosť, známi, priatelia. Tým sa pridáte k našej stužkovej výzve.

       

      ĎAKUJEME

     • ZMENA VO VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH NARIADENIACH MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – PETRŽALKA Č.2/2022 O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKU A SPÔSOBE JEHO PLATBY NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV V ŠKOLÁCH.

     • Milí rodičia, 

      touto cestou by sme Vás chceli upozorniť na  nové všeobecné záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava Petržalka č 2/2022  zo dňa 22.2.2022  VZN_c_2_2022_prispevky_skolstvo.pdf

      Za pobyt dieťaťa v materskej škole od 1. 1. 2021 prispieva zákonný zástupca dieťaťa (alebo ostatné osoby, ktorým bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti) mesačne na jedno dieťa príspevok vo výške 40 eur/mesiac/dieťa

      V zmysle §28 odsek 6 a 7 zákona NR SR č.245/2008 O výchove a vzdelávaní sa príspevok neuhrádza na dieťa:

      •  rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (k 31. 08. 2020 dovŕšilo 5 rokov svojho veku), pre ktoré je preprimárne vzdelávanie povinné
      •  ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o hmotnej núdzi a príspevkov k dávke hmotnej núdzi,
      •  ktorému súd nariadil ústavnú starostlivosť,
      • v čase letných prázdnín (júl,august), ak v tomto období dieťa nedochádzalo do MŠ a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin,
      • v čase prerušenia prevádzky materskej školy zriaďovateľom, alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

      Príspevok uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

       

      Zákonný zástupca je v prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy počas letných prázdnin v mesiacoch júl, august a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľke príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.

       

      Doplnil sa bod  v prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy:

      Ak o to zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy, rozhodne o odpustení príspevku v materskej škole za ten kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu. (Napr: od 1.4- 30.4.2022)

       

       

     • !!!! ZMENA V ODHLASOVANÍ STRAVY !!!!

     • Milí rodičia,

      chceme vás upozorniť na zmenu v odhlasovaní stravy.

       

      Od 1.4.2022 nastáva zmena v celom systéme stravovania. Stravu bude každý rodič  odhlasovať len cez Edupage (nabiehame na systém, ako v základných školách). Znamená to, že neprítomnosť dieťaťa ohlásite triednym učiteľkám a zároveň však musíte odhlásiť aj stravu prostredníctvom Edupage. Nahlásenie neprítomnosti dieťaťa triednej učiteľke už neznamená aj automatické odhlásenie zo stravy.

       

      Odhlásenie dieťaťa zo stravy bude možné v danom dni do 7:30 hod. Po tomto termíne už nie je možné v danom dni dieťa zo stravy odhlásiť a neodhlásená strava bude zarátaná v platbách. Ak je dieťa neprítomné celý deň, je nutné odhlásiť  v danom dni desiatu, obed aj olovrant. Výhodou tohto systému je aj možnosť odhlásenia desiaty v prípade neskoršieho príchodu dieťaťa do MŠ či olovrantu v prípade odchodu dieťaťa ihneď po naobedovaní. Dôležité je však naďalej akékoľvek zmeny či nezvyčajný príchod či odchod dieťaťa nahlásiť triednej učiteľke, ktorá by v opačnom prípade nemala prehľad o prítomnosti detí.

       

      Kvôli prechodu na tento systém opätovne odporúčame všetkým zákonným zástupcom detí stiahnuť do mobilného telefónu aplikáciu Edupage a prihlásiť sa v nej. Každé dieťa navštevujúce materskú školu musí byť prihlásené v svojom konte pomocou svojich prihlasovacích údajov. Aplikácia si údaje zapamätá a už nie je potrebné opätovne zadávať prihlasovacie údaje. Pri viacerých deťoch v domácnosti treba po rozkliknutí troch paličiek v hornej lište pridať používateľa. Potom už stačí rozkliknúť v konte dieťaťa ,,jedálny lístok“ a ohlásiť v konkrétny deň konkrétnu stravu.

       

      V prípade nejakých nejasností či problémov prosíme napísať mail na msiljusinova@petrzalka.sk

      Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme

      Vedenie materskej školy

     • 2% z dane

     • Milí rodičia,

      chceme vám vyjadriť poďakovanie za doterajšiu pomoc. Zároveň by sme sa chceli uchádzať o Vašu priazeň pri poskytnutí 2 %. Tento dar Vás nič nestojí, pretože ide o financie, ktoré štát dostane od každého pracujúceho občana. Občan však môže rozhodnúť o poukázaní 2 % z týchto daní pre vybraný právny subjekt. 

      I v tomto roku Vás chceme poprosiť o podporu v podobe poskytnutia 2 % z Vašich daní v prospech Občianskeho združenia rodičov pri MŠ Iľjušinova 1.

      Rodičovské združenie sa v maximálnej miere podieľa na rozvoji našej materskej školy. Získané finančné prostriedky budú použité na skrášľovanie interiéru a exteriéru materskej školy, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a keď to pandemická situácia dovolí aj na akcie pre deti. 

      Mzdové oddelenie je povinné Vám vydať Tlačivo "Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti". Potom už len stačí vyplniť tlačivo ,,Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby", ktoré sa nachádza v prílohe tejto správy. 

      ĎAKUJEME

     • ZÁPIS DETÍ DO PRVÝCH ROČNÍKOV

     • Zápis detí do prvých ročníkov v zriaďovateľksej pôsobnosti Mestskej časti Bratislava - Petržalka prebehne v

       

      piatok 1. apríla 2022 v čase od 15:00 do 18:00

      sobotu 2. apríla 2022 v čase od 08:00 do 12:00.

       

      Zápis je možné realizovať s osobnou prítomnosťou detí a rodičov v priestoroch príslušných základných škôl a za dodržiavania hygienických opatrení.

       

      Zapis-do-I.-rocnika-22-23.pdf

     • Rozprávkové nedele

     • Milí rodičia, opäť dávame do pozornosti kultúrne podujatia Mestskej časti Bratislava Petržalka v mesiaci marec.