• TEKVIČKOVO

     •                                                                      Milí rodičia a detičky, 

                                                            v dňoch 25 - 27.10. 2021

                                                    bude v našej materskej škole akcia s názvom

                                                                             TEKVIČKOVO. 

      Od pondelka 25.10.  môžete priniesť do škôlky vyrezávané či maľované tekvičky, ktoré s deťmi doma pripravíte. Vyzdobíme  nimi  areál pre potešenie celého okolia. Každý večer v nich zapálime sviečky, aby pri večernej prechádzke krásne svietili. 

      Stredu 27.10. budeme s deťmi tancovať a radovať sa vo veselých i strašidelných kostýmoch, preto vás poprosíme nachystať deťom kostýmy a veselú náladu :-)))

       

       

     • Školné

     • Spôsob pripisovania školného do EDUPAGE

      Milí rodičia,

      množia sa nám otázky, prečo sa platby školného neprejavujú ihneď po uhradení v predpisoch na Edupage a predpis ďalej svieti na červeno ako neuhradený. 

      Príspevok na pobyt dieťaťa v Materskej škole (školné) platíte na účet mestskej časti Bratislava Petržalka, čiže nášmu zriaďovateľovi. Ten potom rozpošle výpisy z účtu materským školám a tie importujú výpis do Edupage.

      Na ten istý účet platia však školné aj rodičia detí z ďalších 24 materských škôl, čiže na účte je niekoľko tisíc pohybov mesačne. Z toho dôvodu je každá z 25 materských škôl závislá na prácne vytvorených výpisov z účtu pre konkrétne materské školy. Preto je dôležité používať správny variabilný symbol dieťaťa, pričom prvé štyri čísla sú identifikátor materskej školy. Vďaka správnemu priradeniu platby k danej materskej škole potom vyfiltrujú všetky platby a rozpošlú výpisy materským školám.

      Kvôli veľkému množstvu pohybov na účte zriaďovateľ určil, že bude posielať materským školám výpisy len 2x do mesiaca. Prvý výpis vytvorí za obdobie od 1.-15. dňa v mesiaci. Druhý výpis vytvorí za obdobie od 16.-31. dňa v mesiaci. Prvý výpis má teda materská škola k dispozícii až cca 16. alebo 17. deň v mesiaci (v mesiaci október je to dokonca až 18.10.2021). Adminostrátor potom importuje výpis do Edupage a až vtedy sa platby prejavia a prestanú svietiť červenou farbou. 

      Materská škola nedokáže ovplyvniť tento systém, preto žiadame rodičov o trpezlivosť. Nie je dôležité, že sa vám platba zobrzuje ako neuhradená, ale to, že bola skutočne uhradená do desiateho dňa v mesiaci.  

      Tento istý princíp platí aj pri platbe členského OZ pri MŠ Iľjušinova, pričom administrátor dostane výpis z účtu dokonca len raz za mesiac. Preto sa môže stať, že poplatok zaplatený napríklad 3.10.2021 prestane svietiť na červeno až po importovaní mesačného výpisu, a to najskôr 3.11.2021. 

       

      Dávame vám do pozornosti nové VZN - Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2021 zo dňa 28. 09. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2012 zo dňa 17. 04. 2012 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2013, č. 3/2015, č. 4/2019, č. 7/2019, č. 15/2019, č. 18/2019 a č. 15/2020

      Nové VZN o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka

       

       

     • Ospravedlňovanie neprítomnosti detí platné od 15.10.2021

     • Od 15.10.2021 nastala zmena v ospravedlňovaní neprítomnosti detí. Cieľom usmernenia je stanoviť základné podmienky ospravedlňovania detí materskej školy počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia (ďalej len
      „rodič“) je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

       

      Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie:

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

       

      Deti, ktoré neplnia povinné predprimárne vzdelávanie:

      Rodič môž e svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa, ktoré neplní povinné predprimárnevzdelávanie v materskej a špeciálnej materskej škole aj z dôvodu ochorenia. „Potvrdenieod lekára“ sa bez ohľadu na dĺžku trvania neprítomnosti nevyžaduje, keď ide o neprítomnosť z dôvodu ochorenia dieťaťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie jepovinné v materskej a špeciálnej materskej škole. Lekár po prezenčnom vyšetrení dieťaťa posúdi, či je potrebné „Potvrdenie od lekára“ vystaviť z epidemiologických dôvodov kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

      Poznámka: Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať „Potvrdenie od lekára“. Spôsob poskytovania zdravotnej starostlivosti, ako aj potreba vydať rodičovi v tejto súvislosti potvrdenie, je plne v kompetencii ošetrujúceho všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade detí, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, ak má materská škola podozrenie zo zanedbania zdravotnej starostlivosti dieťaťa rodičom, má možnosť kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.