• Poplatky za MŠ - STRAVNÉ

     • Vážení rodičia chodiacich detí už v minulom školskom roku!

       

      Dávame Vám do pozornosti nový zápisný lístok školskej jedálne pri MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava na tento školský rok. Vyplnený prosíme priniesť 2.9.2021 triednej učiteľke. 

      Zároveň upozorňujeme, že i v tomto školskom roku budú poplatky za stravu len cez Edupage. Preto prosíme rodičov, aby si stiahli do mobilov aplikáciu Edupage (alebo pravidelne sledovali na PC), prostredníctvom ktorej budú vedieť kontrolovať, sledovať svoje platby.  Zároveň aby pravidelne sledovali splatnosť platieb a včas uhrádzali poplatky za stravu detí. 

       

      Poplatok stravného za mesiac september vo výške 42,80 € má splatnosť do 25.8.2021. Žiadame rodičov, aby stravu (výnimočne) uhradili najneskôr do 30.8.2021. V mesiaci september (25.9.2021) bude treba uhradiť stravné aj za október. 

       

      Stravné za mesiac september majú všetky deti rovnaké. 

      1,54 € x 20 pracovných dní = 30,80 €

      12 € réžia

      30,80 € + 12 € = 42,80 €

       

       

      Náklady a úhradu zákonných zástupcov za stravovanie v ŠJ pri MŠ tvoria:

      Náklady na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a paušálny príspevok na čiastočnú úhradu  režijných nákladov za stravovanie v ŠJ stanovené  Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti

      č.15/2021.

      Poplatok za nákup potravín vo výške 1,54 €/deň

      Poplatok za režijné náklady vo výške 12 €/mesiac

       

      úhradu za stravu je potrebné zaslať na účet ŠJ najneskôr 25. deň v mesiaci na číslo účtu

      IBAN: SK29 0900 0000 0051 1893 1399

       

      Žiadame rodičov a zákonných zástupcov, aby na identifikáciu platieb používali správny variabilný symbol dieťaťa. Zároveň aby platby posielali na správny účet. V minulosti sa často stávalo, že si rodičia zamieňali čísla účtov na platbu stravného a školného. 

       

      Rodičia predškolákov určite postrehli, že sa zrušila dotácia zo štátu - ,,obedy zadarmo". Nahradila sa zvýšeným daňovým bonusom. Preto prosíme včas uhrádzať stravné aj v prípade predškolských detí. 

       

      S pozdravom                                                                                Mgr. Andrea Chobotová, riaditeľka MŠ v.r.

       

     • Školský rok 2021/2021- adaptácia nových detí

     • Milí rodičia,


      prázdniny a s nimi spojené dovolenky sa postupne blížia ku koncu. Čoskoro sa brány našej materskej školy otvoria pre Vaše detičky. Určite ste všetci postrehli, že od mája u nás postupne prebiehala prerábka bývalého školníckeho bytu na triedu a zároveň rekonštrukcia takmer celého zadného pavilónu MŠ. Preto čoskoro privítame detičky nie len z prvého kola prijímania detí, ale aj z druhého kola. Väčšina detičiek prijatých v prvom kole nastúpi 2. septembra (smerodajný je dátum na rozhodnutí) a z druhého kola o trochu neskôr. K nástupu je smerodajný dátum na ,,Rozhodnutí“!!!


      Obdobie nástupu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je v mnohých smeroch špecifické. Dieťa si potrebuje zvyknúť na nové prostredie, učiteľky, personál a v neposlednom rade na nový režim. Všetko je pre dieťa nové. Na dieťa sú zrazu kladené zvýšené nároky na sebaobsluhu, samostatnosť. V neposlednom rade je závažné aj citové odlúčenie od rodičov, najmä matky. Musí si teda aj odvykať od Vašej prítomnosti počas dňa. Dieťa sa teda celkovo adaptuje na novú situáciu v jeho živote, toto obdobie sa preto nazýva adaptačný proces a dieťa je prijímané na adaptačný pobyt.


      Dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu adaptačného procesu Vášho dieťaťa na podmienky materskej školy. Podľa vyhlášky o materskej škole „z dôvodu ľahšej adaptácie dieťaťa možno prijať dieťa na čas adaptačného pobytu, v ktorom zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne na jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny, spolupracuje s pedagogickými zamestnancami a po prevzatí dieťaťa z materskej školy zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa.“

      Adaptačný pobyt môže mať teda podľa vyhlášky rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve, najviac však štyri hodiny. Dĺžka adaptačného pobytu je výsostne individuálna záležitosť. Učiteľ ho dohaduje so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti jeho dieťaťa.


      Adaptačný pobyt dieťaťa bude prvé dva týždne (vždy začína dňom, ktorý je uvedený na rozhodnutí) prebiehať nasledovne:

      • prvý deň pobytu dieťaťa v materskej škole 1 hodinu (pre väčšinu detí je to štvrtok 2.9),
      • druhý deň pobytu dieťaťa v materskej škole 2 hodiny (pre väčšinu detí je to piatok 3.9),
      • tretí deň pobytu dieťaťa v materskej škole 2 hodiny (pre väčšinu detí je to pondelok 6.9),
      • štvrtý deň pobytu dieťaťa v materskej škole 3 hodiny (pre väčšinu detí je to utorok 7.9),
      • piaty až siedmy deň pobytu dieťaťa v materskej škole 4 hodiny (pre väčšinu detí je to streda 8.9 až piatok 10.9),
      • ďalší ucelený týždeň bude pobyt dieťaťa v materskej škole realizovaný dopoludnia,
      • ďalšie ťýždeň za predpokladu, že sa dieťa adaptuje na podmienky MŠ na požadovanej úrovni, môže byť dieťa zaradené v MŠ s celodenným pobytom.

      Adaptácia dieťaťa na podmienky materskej školy je výsostne individuálny proces a posudzuje sa podľa špecifických osobitostí konkrétného dieťaťa. Špecifiká Vášho dieťaťa budú počas adaptácie konzultované individuálne v spolupráci s triednymi učiteľkami.


      Adaptácia dieťaťa, ktoré už navštevovalo materskú školu, bude riešená individuálne v spolupráci s triednou učitelkou. I takéto dieťa si potrebuje na novú materskú školu a nové pani učitelky zvyknúť. Je však aspoň z časti naučené na režim, potrebuje sa hlavne zorientovať v novom prostredí a spoznať nových ľudí. Takýmto deťom to však trvá zvyčajne kratšie (nie je to však pravidlom).


      Žiadame Vás, aby ste  počas adaptácie priniesli Vaše dieťa ráno v čase od 7:00-8:00. Vstup rodičov do materskej školy je len s rúškom. Deti majú rúška len odporúčané, nie však povinné. V šatni sa rodič/zákonný zástupca bude zdržiavať len krátky čas potrebný na prezlečenie a odovzdanie dieťaťa učiteľke. Učiteľka pri vstupe dieťaťa do triedy uskutoční ranný filter (okrem iného aj meranie teploty). Z hygienických dôvodov je zakázané nosiť do materskej školy hračky a iné predmety z domu.


      Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do materskej školy?

      • prezuvky – odporúčame na pracku so suchým zipsom (prosím nie šľapky, ani prezuvky na šnurovanie),
      • 2 vešiačiky (nepotrebujú len deti z triedy sovičiek),
      • náhradné oblečenie do šatňovej skrinky podľa sezóny uložené v papierovej alebo látkovej taške (spodné prádlo viac kusov, nohavice alebo tepláky + tričko, aby sa dieťa mohlo v prípade potreby prezliecť do suchého oblečenia),
      • pyžamko (až po ukončenom adaptačnom procese),
      • všetky osobné veci je dobré označiť menom alebo značkou, ktorú Vaše dieťa rozpozná,
      • dievčatá hrebeň v uzatvárateľnej kapsičke (stačí až v čase, keď začnú deti spávať),
      • v prípade pekného počasia budú chodiť deti aj popoludní von, vtedy treba malý detský ruksak, do ktorého sa deti zbalia.

      Aké tlačivá bude požadovať pani učiteľka pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ?

      • vyhlásenie zákonného zástupcu o bezpríznakovosti (treba priniesť vždy pri prerušení dochádzky 3 a viac dní včetne víkendov), v prípade neprítomnosti z dôvodu choroby trvajúcej 5 a viac dní treba priniesť od lekára Potvrdenie o chorobe,
      • prefotenú kartičku poistenca,
      • dotazník pre rodičov (napovie nám veľa informácií o dieťati),
      • osobný spis dieťaťa (dôležitý kvôli kontaktom pre triedne učiteľky na rodičov), treba ho vyplniť ručne (nedá sa do neho vpisovať),
      • zápisný lístok stravníka,
      • ak má dieťa alergiu, doklad od odborného lekára (potvrdenie od obvodného detského lekára nestačí),
      • v prípade, že dieťa bude preberať z materskej školy iná osoba, ako zákonný zástupca, treba vyplniť aj splnomocnenie na preberanie dieťaťa,
      • vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Všetky tlačivá sa nachádzajú v prílohe. Tlačivá prosíme vopred vyplniť a pri nástupe do MŠ podpísané v jednom euroobale odovzdať triednej učiteľke. 


      Zároveň Vás žiadame do mobilných telefónov stiahnuť aplikáciu Edupage, ktorá bude veľmi dôležitá počas celého školského roka. Prvý septembrový týždeň vám do mailovej schránky vygenerujeme meno a heslo, ktoré zadáte pri prvom prihlásení cez mobil do aplikácie Edupage. To isté meno a heslo môžete zadávať aj pri PC verzii. Prostredníctvom PC uvidíte detailnejší náhľad na jednotlivé poplatky.


      V minulom školskom roku naša MŠ prešla na tento spôsob len pri platbách za jedáleň. V tomto školskom roku bude tento spôsob spustený aj pri platbách za pobyt dieťaťa v MŠ a príspevky do Občianskeho združenia.


      Nové deti dostanú v priebehu prvého týždňa osobný variabilný symbol dieťaťa, ktorý budú používať počas celej dochádzky dieťaťa do MŠ pri platbe za jedáleň aj za pobyt dieťaťa v MŠ.

      Zároveň upozorňujeme rodičov, že strava sa platí vždy mesiac vopred. Deti, ktoré v minulom školskom roku MŠ navštevovali, majú splatnosť platby za stravu 25.8.2021. Novoprijaté deti však dostanú variabilný symbol až prvý septembrový týždeň (nemôžu teda zatiaľ zaplatiť stravu). Treba teda rátať s tým, že v mesiaci september sa má uhradiť strava aj za september a 25.9.2021 bude splatnosť stravného už aj za október.

      Všetky informácie o poplatkoch budú zhrnuté v priebehu týždňa.

      Dôležité informácie Vám budú priebežne sprostredkovávané aj na webovej stránke školy: www.primaskolka.sk


      V našej MŠ máme v tomto školskom roku triedy:


      Trieda lienok (bočný vchod od kostola, potom vľavo)

      Trieda motýlikov (bočný vchod od kostola, potom hore)

      Trieda sovičiek (bočný vchod od kostola, potom vpravo)

      Trieda mačiatok (bočný vchod od kostola, potom vpravo)


      Trieda včielok (hlavný vchod)

      Trieda mravčekov (hlavný vchod)

      Trieda žabiek (hlavný vchod, potom vpravo)

      Trieda kuriatok (hlavný vchod, potom vľavo)

      Trieda myšiek (hlavný vchod, potom vľavo)


      Rozdelenie detí do tried bude prvé dni školského roka zverejnené v priestoroch chodby alebo ho nájdete v Edupage.


      Ďakujem za pochopenie a želám Vám veľa zdravia a Vašim detičkám šťastný a radostný začiatok školského roka 2021/2022 v našej materskej škole.

                 

      S pozdravom                                                                                    Mgr. Andrea Chobotová, riaditeľka MŠ v.r.