• eSafety, zásady bezpečnej práce na internete pri realizácii eTwinningových projektov

    • Ochrana osobných údajov

     Za bezpečnosť a ochranu osobných údajov na internete je zodpovedný každý učiteľ v materskej škole, za školskú politiku v oblasti eSafety a jej implementáciu, je zodpovedná poverená vedúca osoba.  Ktorá taktiež informuje zamestnancov školy o právnych predpisoch bezpečného používania internetu  na školských poradách.

     Na začiatku školského roka, ale i počas roka  dostávajú rodičia / zákonní zástupcovia detí, ktoré  navštevujú  našu MŠ podpísať informovaný súhlas so zverejňovaním osobných údajov ich detí (zákon stanovuje túto podmienku pre deti mladšie ako 16 rokov; deti staršie ako 16 rokov môžu súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov podpísať osobne).

     Rodičia / zákonní zástupcovia podpisujú informovaný súhlas pri zverejňovaní mena a priezviska spolu s iným údajom, ako je dátum narodenia, trieda, príslušnosť ku škole a pod. a pri zverejňovaní fotografií a videí z rôznych akcií organizovaných materskou školou.

     V súhlase musí byť presne vyšpecifikované, kto dáva súhlas, komu ho dáva, na aký účel a doba platnosti súhlasu (zvyčajne na aktuálny školský rok). Ak sa daný súhlas viaže na viac účelov, je potrebné každý účel mať zvlášť definovaný. V každom súhlase musí byť uvedené aj poučenie, že daný súhlas môže rodič / zákonný zástupca kedykoľvek písomne odvolať.

     Všetci rodičia / zákonní zástupcovia  podpisujú tlačivo so súhlasom s uverejnením fotografie a videa PRED filmovaním alebo fotografovaním detí.

     Ak rodič / zákonný zástupca nedá povolenie, je potrebné  diskrétne zabezpečiť, aby bolo počas natáčania alebo fotografovania dieťa inak zamestnané.

     Na triednych schôdzkach na začiatku školského roka sú rodičia taktiež informovaní o zásadách

     fotografovania a kamerovania na školských akciách a zverejňovania školských fotografií a videí na internete rodičmi /zákonnými zástupcami.

     e-bezpečnosť  pri práci na internete na platforme eTwinning

     Platforma eTwinning ponúka bezpečnú platformu Twinspace pre učiteľov pracujúcich v škole v niektorej z európskych krajín zapojených do programu, prostredníctvom ktorej môžu komunikovať, spolupracovať, tvoriť projekty, vymieňať si informácie a prežívať, že sú súčasťou najvzrušujúcejšej vzdelávacej komunity v Európe. Učiteľov, ktorí sa zaregistrujú do programu eTwinning preveruje Národná podporná organizácia (NPO) a schvaluje ich registráciu, aby mohli využívať všetky prvky platformy eTwinning.

     Každý učiteľ, ktorý realizuje projekty na platforme eTwinning musí obdržať od rodičov / zákonných zástupcov detí súhlas so zapojením dieťaťa do projektu. Rovnako musí mať podpísaný informovaný súhlas od rodiča / zákonného zástupcu dotknutého dieťaťa na zverejňovanie  osobných údajov, fotografií a videí dieťaťa na platforme eTwinning. Učiteľ do projektu vkladá fotografie a videa s prekrytou alebo rozostrenou tvárou. Pokiaľ sa prezentujú projekty v médiách bez rozostrenia tváre, musí mať  od rodiča / zákonného zástupcu dotknutého dieťaťa ďalší súhlas na konkrétnu aktivitu.

     Učiteľ pracujúci v projektoch eTwinning dodržiava zásady bezpečnej práce na internete (eSafety).