• Aktualizačné vzdelávanie eTwinning

    •  

     Aktualizačné vzdelávanie I.

      

     Názov programu:  eTwinning a projektové vzdelávanie v materskej škole

     Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

     Forma vzdelávania: prezenčne

     Dátum a čas vzdelávania: 6.10.2022, 16:30 – 19:30 hod.

     Miesto konania vzdelávania: MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

     Rozsah vzdelávania: 3 hodiny

     Garant vzdelávacieho programu: Mgr. Andrea Chobotová

     Lektor vzdelávacieho programu: PaedDr. Michaela Rumanková, ambasádor programu

     eTwinning Slovensko

     Ciele a obsah vzdelávania  v súlade § 5 vyhlášky č.361/2019 Z. z.
     Hlavný cieľ:

     ● Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie a zručnosti pedagógov pri tvorbe projektov

     prostredníctvom programu eTwinning

     Špecifické ciele:

     ●Vytvorenie EU login a registrácia do platformy ESEP

     ● Oboznámenie sa s programom eTwinning a jeho hlavnými cieľmi

     ● Oboznámenie sa so stránkou eTwinning a ESEP (nová eTwinning platforma)

     ● Získanie zručností pri tvorbe projektu

     ● Oboznámenie sa so vzorovými projektami a príkladmi dobrej praxe

     ● Získanie zručností vo vyhľadávaní projektových partnerov prostredníctvom programu

     eTwinning

     ● Oboznámenie sa s prostredím Twinspaces

     ● Posilnenie digitálnych zručností potrebných pri tvorbe projektu

      

     Obsah aktualizačného vzdelávania:

     Obsah aktualizačného vzdelávania bude zameraný na oboznámenie sa s možnosťami projektového vzdelávania na platforme eTwinning a novej platforme ESEP ( European School Education Platform) v materskej škole . Zameriame sa na vytvorenie eTwinningového projektu, na používanie Twinspace. Obsahom budú aj rôzne aplikácie a webové nástroje, ktoré môžeme využiť v projektovej práci, ale aj počas vzdelávacích aktivít v materskej škole. Prezenčné školenie na mieru pre MŠ Iľjušinova 1, Bratislava

      

     Tematické celky

     Dotácia
     hodín

     Vytvorenie EU login a registrácia do ESEP

     30 min.

     Oboznámenie sa s programom eTwinning a jeho hlavnými cieľmi

     20 min.

     Oboznámenie sa so stránkou https://www.etwinning.sk/, https://school-education.ec.europa.eu/en/etwinning

     20 min.

     Oboznámenie sa s prostredím Twinspaces

     20 min

     Projekty a projektové vyučovanie, vzorové projekty a príklady dobrej praxe

     30 min.

     Ukážky aplikácií a web. nástrojov využívaných v projektoch a v projektovom vzdelávaní

     45 min.

     Otázky a odpovede, diskusia

     15 min.

      

     Podmienky ukončenia vzdelávania  a získania certifikátu:

     Účasť na celom vzdelávani v prezenčnej forme a vypracovanie dištančných úloh do 15.10. 2022 (vypracované úlohy a hodnotiaci dotazník budú vložené na stránku školy).

      

     1. Dištančna úloha

     - registrácia na platformu eTwinning / ESEP

      

     2. Dištančná úloha

     3. Dištančná úloha

     Hodnotenie vzdelávania / lektora

      Výsledky hodnotiaceho dotazníka

     https://www.storyjumper.com/book/read/141679821/634c474b07ca9

      

      

     Fotografie zo vzdelávania

      

      

     Aktualizačné vzdelávanie II.

     Názov programu:  Twinspace a webové nástroje na podporu spolupráce v projektoch v materskej škole

     Druh vzdelávania: aktualizačné vzdelávanie

     Forma vzdelávania: prezenčne

     Dátum a čas vzdelávania: 29.11.2022, 16:00 – 19:00 hod.

     Miesto konania vzdelávania: MŠ Iľjušinova 1, 851 01 Bratislava

     Rozsah vzdelávania: 3 hodiny

     Garant vzdelávacieho programu: Mgr. Andrea Chobotová

     Lektor vzdelávacieho programu: PaedDr. Michaela Rumanková, ambasádor programu

     eTwinning Slovakia

     Ciele a obsah vzdelávania  v súlade § 5 vyhlášky č.361/2019 Z. z.
     Hlavný cieľ:

     ● Rozšíriť a prehĺbiť profesijné kompetencie a zručnosti pedagógov pri tvorbe projektov

     prostredníctvom programu eTwinning

     Špecifické ciele:

     • Získanie zručností pri tvorbe projektov na platforme eTwinning
     • Oboznámenie sa s prostredím Twinspace
     • Ukážka vzorových projektov v Twinspace
     • Posilnenie digitálnych zručností potrebných pri tvorbe projektu
     • Webové nástroje na podporu spolupráce medzi projektovými partnermi
     • Praktické ukážky aktivít zameraných na ich používanie

      

     Obsah aktualizačného vzdelávania:

     Obsah aktualizačného vzdelávania bude zameraný na oboznámenie sa s virtuálnou triedou Twinspace, kde sa na platforme eTwinning ( European School Education Platform) odohrávajú projekty medzi partnerskými školami.  Učitelia získajú poznatky a praktické zručnosti pri tvorbe projektu a vkladanie jeho výstupov  do virtuálnej triedy Twinspace. Zameriame sa na rôzne webové nástroje, ktoré môžeme využiť v projektovej práci na podporu spolupráce medzi projektovými partnermi v materskej škole. Prezenčné školenie na mieru pre MŠ Iľjušinova 1, Bratislava.

      

     Tematické celky

     Dotácia
     hodín

     Oboznámenie sa s prostredím Twinspaces.

     30 min.

     Praktické ukážky vzorových projektov vo virtuálnej triede Twinspace.

     30 min.

     Ukážky  web. nástrojov využívaných  pri spolupráci medzi projektovými partnermi a v projektovom vzdelávaní eTwinning.

     30min.

     Praktické použitie webových nástrojov StoryJumper, JigsawPlanet a LearningApps počas aktualizačného vzdelávania a zadanie dištančných úloh.

     75 min

     Otázky a odpovede, diskusia

     15 min.

      

     Podmienky ukončenia vzdelávania  a získania certifikátu:

     Účasť na vzdelávaní v celom rozsahu, vypracovanie a odovzdanie zadaných dištančných úloh.

      

     Vypracované dištančné úlohy

     https://digipad.app/p/276464/a77987a7f6705

      

     Hodnotenie vzdelávania a lektora

     Hodnotenie_aktualizacneho_vzdelavania____Twinspace_a_webove_nastroje_na_podporu_spoluprace_v_pro.pdf