• Interaktívna tabuľa v triede pre deti s PAS

    •  

     Nadácia Volkswagen Slovakia podporila deti s PAS (poruchy autistického spektra) zo špeciálnej triedy a umožnila nám zakúpiť pre naše deti interaktívnu tabuľu - LED panel vďaka grantovému programu Partner.

     Mnohé naše edukačné aktivity sme tak mohli rozšíriť o aktivity na interaktívnej tabuli.

     Pri edukácii detí s PAS používame rôzne interaktívne edukačné programy a hry ako Vizuálne čítanie, Planéta vedomostí, kresliaci program RNA, Výlety šaša Tomáša a pripravujeme pre deti rôzne edukačné aktivity v programe Jigsawplanet, Wordwall, Learning Apps, Liveworksheets, ktoré vyžadujú ovládanie  dotykom na  monitor počítača alebo tabletu. Preto je interaktívna tabuľa (ďalej len IT) veľmi prínosná. IT je obzvlášť vhodná pre deti s PAS, keďže umožňuje prácu viacerými prstami – najmä tým deťom, ktoré nemajú návyk na uchop pera, zapája do práce celé telo, rôzne polohy, nie len sed. IT ponúka pracovať na veľkej ploche a multidotykový displej zabezpečí písanie, kreslenie, presúvanie obrázkov anotáciou jediným dotykom, čo je pre deti s PAS veľkou výhodou, keďže deti s PAS mávajú často deficit v jemnej motorike. Interaktívna tabuľa umožňuje okrem individuálnej práce aj prácu v skupine. Čo je tiež pre deti s PAS veľmi dôležité, aby sa naučili spolupracovať. Taktiež sa zapájame do medzinárodných projektov v rámci platformy eTwinning a mnohé aktivity sú koncipované na Interaktívnu tabuľu.

     Práca na IT nám umožňuje využívať mnoho edukačných programov zameraných na rozvoj kognitívnych a psychomotorických kompetencii dieťaťa s PAS, ponúka množstvo stimulov a vizualizácii, umožňuje zapojenie viacerých zmyslov (zrak, sluch, hmat ), dieťa pracuje na veľkej ploche, IT pomôže deťom, ktoré majú narušenú jemnú motoriku a nevyhovuje im vzhľadom na ich špecifické potreby Tablet. A v neposlednej miere zabezpečuje vysokú motiváciu dieťaťa a posilňuje atraktívnosť aktivity. Práca na IT rozvíja psychomotorické a kognitívne schopnosti dieťaťa, jeho komunikáciu, spoluprácu, digitálne zručnosti, informačné a matematické kompetencie. Edukačné aktivity prebiehajú na IT denne pri individuálnej práci s dieťaťom, ale aj v skupinovej práci s deťmi.

     Pri rozvoji kľúčových kompetencii a osobnosti dieťaťa s PAS sa využívajú a podporujú silné stránky dieťaťa s PAS a rozvíjajú sa slabé stránky dieťaťa. Silnou stránkou je mnohokrát ich výborné technické myslenie a nadpriemerne zručnosti v používaní digitálnych technológií. A práve preto je veľmi dobré využívať v edukácii detí s PAS digitálne technológie. Pomocou aktivít na IT a používaním digitálnych interaktívnych úloh sa môžu rozvíjať slabé stránky dieťaťa a posilňovať silné stránky dieťaťa.  Mnohokrát je slabou stránkou dieťaťa s PAS grafomotorika a rozvíjanie grafomotorických zručností bežnými aktivitami je pre dieťa neatraktívne. Použitie aplikácie Vizuálne čítanie, časť grafomotorika na interaktívnej tabuli nám umožní grafomotorické aktivity zatraktívniť, rozvíjať ich pre deti atraktívnou a zábavnou formou a dieťa lepšie motivovať. Častokrát sa interaktívna tabuľa stáva aj silným motivátorom, dieťa nielenže si aktivity vykonávané na IT  ľahšie osvojuje, ale môže byť aj ľahšie motivované k plneniu iných úloh a aktivít.

     Vďaka Nadácii Volkswagen Slovakia sme zakúpili Interaktívny LED panel TruTouch65" 4K UHD so zabudovaným integrovaným OPS počítačom -i13, 4G RAM, disk 128 GB SSD, OS WIN 10.

      

    • Bosé nôžky v škôlke - senzomotorický pocitový chodník

    •  

     Nadácia Volkswagen Slovakia podporila našu materskú školu prostredníctvom financovania kúpy senzomotorického pocitového chodníka. Od Nadácie Volkswagen Slovakia sme získali finančné prostriedky (2500 eur) na zakúpenie pocitového chodníka, výplní, prekrytia, troch lavičiek so stolíkmi a impregnácie.

      

     V edukácii  detí s PAS využívame rôzne inovatívne metódy  a prístupy. Edukácia detí s PAS je zameraná na rozvoj kognitívnych schopností, akademických schopností, senzomotorických schopností a vnímania. Prostredníctvom rôznych aktivít, cvičení a hier tieto schopnosti rozvíjame, aktivizujeme, stimulujeme a podporujeme. Vďaka Nadácii VW sme zakúpili senzomotorický pocitový chodník, ktorý bude slúžiť pre deti s PAS ale aj pre ich neurotypických rovesníkov. U detí s PAS ale aj v neurotypickej populácii detí sa vyskytuje množstvo motorických porúch, nesprávne stereotypy chôdze, výskyt plochonožia, u deti s PAS sa veľmi často vyskytuje narušený motorický vývin, koordinácia pohybov, špičkovanie. Senzorický pocitový chodník bude zabezpečovať aj rozvíjanie zmyslového vnímania, ktoré býva u detí s PAS často narušené v zmysle hyposenzitivity alebo hypersenzitivity. U deti s PAS sa prostredníctvom zmyslových aktivít, medzi ktoré patrí aj stimulácie bosých nôh prostredníctvom rozličných povrchov bude stimulovať CNS, hmat, vestibulárny a proprioceptívny systém. Vďaka taktilnej stimulácii sa veľmi často zlepší aj senzomotorická integrácia, spolupráca jednotlivých zmyslových modalít. A v neposlednom rade budú aktivity zamerané na taktilnú stimuláciu, viesť ku navodeniu príjemných pocitov a k spolupráci dieťa učiteľ.

      

     Pre deti s PAS je nesmierne dôležité rozvíjanie zmyslového vnímania a zmyslová stimulácia. Zmyslovou stimuláciou sa zlepšuje zmyslové vnímanie a to má vplyv na rozvíjanie kognitívnych a psychomotorických schopností. Behaviorálna intervencia, rozvíjanie sociálnych,  komunikačných a kognitívnych  schopností by malo byť v rovnováhe aj s rozvojom zmyslového vnímania. Kombináciou tohto všetkého umožníme  dieťaťu s PAS napredovať a podporíme jeho harmonický a komplexný vývin.  Do projektu sa zapoja okrem deti s PAS aj ich neurotypickí rovesníci a tým podporíme aj socializáciu a inklúziu. Prostredníctvom chôdze bosými nohami a kontaktom s rôznymi povrchmi dochádza k stimulácii mnohých nervových zakončení na ploche nohy, čím telo získa množstvo pozitívnych vnemov a zážitkov.  Chôdza naboso a skúmanie povrchov nohami bude pre deti  nielen zábavná, ale bude nápomocná  pri zmyslovej stimulácii,  rozvoji zmyslového vnímania a zároveň pravidelným používaním chodníka budeme ovplyvňovať správny vývin chodidla. Vybudovaním senzorického pocitového chodníka budeme rozvíjať a stimulovať jemnú a hrubú motoriku detí, zmyslové vnímanie, koordináciu tela a využívať chodník aj na relaxáciu.

      

     Výsledkom projektu bude senzorický pocitový chodník v našej školskej záhrade, zdravé nôžky, stimulácia taktilného vnímania a komplexný rozvoj detí s PAS a ich neurotypických rovesníkov.