• Medzinárodné školské projekty eTwinning 2020/2021

     •  

     • Ritim Sokagi – Rhytmus Street

     • Partneri projektu: školy z Turecka a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Projekt zameraný na vnímanie hudby cez knihy a poznávanie kníh cez hudbu s využitím Orffových nástrojov, rytmizácie, spevu a tanca. Súčasťou projektu boli aj rôzne zábavné hudobné online hry vytvorené rozličnými aplikáciami. Každý mesiac bola určená kniha, ktorej príbeh sa dramatizoval, spieval, tancoval, rytmus sa deti učili vyjadriť aj pomocou muzogramu. Do projektu boli zapojení aj rodičia spoločným večerným čítaním kníh, domácou rytmizáciou. Do projektu sme zapojili deti s Autizmom a neurotypické deti z našej MŠ. Projekt trval tri mesiace. Projekt bol ukončený hudobným festivalom Ritim Sokagi, do ktorého sa aktívne zapojili všetky deti.

      eBook: 

      https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/1UiHeWSOTeiO-PmAoJ8yTw

       

      rESCue possible!

      Partneri projektu: školy z Grécka, Srbska, Francúzska, Poľska a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Projekt bol zameriavaný na: - rozvoj jemno motorických zručností, spoluprácu, logické a tvorivé myslenie - rozvoj vnímania - rozvoj kognitívnych schopností- rozvoj komunikácie - formovanie schopnosti hľadať rôzne spôsoby riešenia problémovej situácie, rozvoj kritického myslenia a schopnosti riešiť problémy - rozvoj digitálnych kompetencií - formovanie otvoreného a tolerantného človeka voči ľuďom iných národností - rozvíjanie záujmov v iných európskych kultúrach, - prebudenie pocitu zodpovednosti za priateľstvo a spoluprácu medzi všetkými krajinami - ľahké a hravé prežívanie pandémie. Na začiatku projektu deti zhromažďovali informácie o rôznych európskych krajinách a vytvorili interaktívnu mapu pomocou QR kódov, ktorá sa stala referenčným bodom pre ďalšie akcie. Deti v projekte spoznali európske krajiny, obohatili si vedomosti a zručnosti - oboznámi sa s prírodovedou, technikou, strojárstvom a matematikou. Riešením úloh, hádaniek a misii si rozvíjali schopnosti pozorovania, myslenia, plánovania, komunikácie a kritického myslenia,  a tiež svoju predstavivosť, tvorivosť, koncentráciu a vizuálnu koordináciu, motiváciu, tvorivosť, komunikáciu a schopnosť spolupracovať a pracovať v tíme.

      https://view.genial.ly/5f30296b9a67350d7bac37fc/game-breakout-escape-game-rescue-possible

      https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/YHycBqBZTOS774ticmZ4ew

      https://video.link/w/ahFhc?fbclid=IwAR2_a563zO1uqY8jlD41_xGVuNG0IpGIW-kJM2fCnTmSiHdhBsFe6J9Zans

       

      Every Story One STEAM

      Partneri projektu: školy z Turecka, Chorvátska  a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Prostredníctvom STEAM interdisciplinárneho modelu vzdelávania deti realizovali aktivity podporujúce objavovanie, rozvíjanie fantázie, tvorivého a  kritického myslenia. Platforma umožnila nadviazať medzinárodné školské partnerstvá a vytvárať  projekty na zaujímavé témy, ktoré deťom rozvíjajú kompetencie potrebné pre 21 storočie, ako kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, digitálne zručnosti, kreativitu. Projekty sú zakomponované do vzdelávacích plánov a prinášajú inovatívnu formu učenia.  Deti sa v tomto projekte vzdelávali pomocou prístupu STEAM, tento prístup spája vedu a umenie. Deti mali zadané 4 témy, ktoré riešili z pohľadu vedy, techniky, inžinierstva, umenia a matematiky. Veľkým prínosom bola medzinárodná spolupráca, spoznali deti z iných krajín, učili sa spolupracovať a vytvárať rôzne kolaboratívne aktivity.  Projektu sa zúčastnili deti s poruchou autistického spektra, ktoré spolu s neurotypickými deťmi z našej materskej školy a s deťmi zo zahraničných partnerských škôl spolu vytvorili inkluzívny tým. Projekt mal pre deti s PAS význam nie len na rozvoj kognitívnych schopností, ale STEAM prístup podporil ich technické myslenie, počítačové zručnosti a zmysel pre detail ale nesmierne dôležitý pre nich bol pocit spolupatričnosti, spolupráca, socializácia a integrácia, inklúzia.

      https://www.artsteps.com/embed/6088547986f5fe4b453e7053/560/315

      https://youtu.be/ayBBKbNCFqo

      https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/foqvieD_Rcm4ZHoWmE2HPQ

       

      A Rhythm Everyday

      Partneri projektu: školy z Turecka, Rumunska, Grécka a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Hudba je nesmierne  dôležitou súčasťou života a vzdelávania detí. Náš A Rhythm Everyday bol zameraný na podporou hudobných a rytmických schopností detí. Aktivity, ktorých sa v rámci projektu zúčastnili podporovali a zvyšovali  ich tvorivosť a fantáziu, koordináciu ich tela,  pozornosť,  zmysel pre rytmus a rytmické cítenie,  pamäť, matematické schopnosti. Spoznali rôzne rytmické nástroje a učili sa vyjadriť rytmus pomocou nástrojov alebo hrou na telo.  Každý mesiac sme mali zadané témy a úlohy, na ktorých deti pracovali spoločne, individuálne a tvorili sme aj spoločné produkty s deťmi z partnerských škôl. V rámci mesačných plánov projektu si deti rozvíjal  rytmické cítenie, koordináciu, pamäť, motoriku. Robili sme dôležité dychové cvičenia, rytmické cvičenia, učili sa rozoznávať zvuky, experimentovali so zvukmi, tvorili rytmus pomocou slov, vyrábali rytmické nástroje,  spievali piesne, rytmizovali na telo. Vytvorili príbeh na základe piesne, spievali, tancovali. Učili sa muzogramy.  Súčasťou projektu boli aj rôzne online nástroje, ktoré rozvíjali deťom počítačové zručnosti a zatraktivnili náš projekt. Vytvorili sme aj spoločné učiteľské produkty. Deti zložili a naspievali spoločnú pieseň, ku ktorej im hudbu zložila profesionálna muzikantka. Projektu sa zúčastnili deti s poruchou autistického spektra, ktoré spolu s neurotypickými deťmi z našej materskej školy a s deťmi zo zahraničných partnerských škôl spolu vytvorili inkluzívny tým. Projekt mal pre deti s PAS význam nie len na rozvoj kognitívnych schopností, koordinácie tela, psychomotorických a psychosociálnych kompetencií, ale rovnako  dôležitý pre nich bol pocit spolupatričnosti, spolupráca, socializácia a integrácia, inklúzia, ktoré náš projekt zabezpečoval.

      https://www.thinglink.com/scene/1432799966828429317

      https://youtu.be/Dm1UGPfDdI8

      https://www.storyjumper.com/book/read/102301316/605669bf22839

      https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/Z5fr7OnCQ2CwUsEcIFy9oA

       

      Experimental Pool

      Partneri projektu: školy z Turecka, Rumunska a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Cieľom projektu bolo deťom priblížiť život a prácu významných svetových vedcov a objaviteľov, vzbudiť záujem o vedu a zábavnou formou a hrou robiť experimenty a pochopiť vzťahy medzi príčinou a následkom. Rozvíjali sa pozorovacie schopnosti, technické myslenie, prírodovedná gramotnosť, komunikácia, tvorivosť, jemná motorika  a práca v tíme. Deti sa každý mesiac oboznámili s jedným svetovým vedcom, vykonali dva experimenty  a hrali  online hru vytvorenú nástrojmi web.2 ktorá súvisela s témou mesiaca. Boli pre deti niečím výnimočným, niečo čo nerobili každý deň, netrpezlivo čakali na projektovú aktivitu, na ktorej sme ,, vyčarovali,, zase niečo nové.  Deti vykonávali a pozorovali jednoduché experimenty, pomocou ktorých sa im priblížil tajuplný svet vedy.

      http://https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/l7d5jg3MS72lYW5Z-e0DZg

      https://www.emaze.com/@AOTWCTTTQ/expermaal-pool

      https://www.storyjumper.com/book/showframe/87822995/5f6ba59055407#page/1

      https://read.bookcreator.com/cUz8D7U450O4Nvvq4c2Re60pFH02/fbav2QJORCSCyr4F-JB7Ag

      https://youtu.be/6iQrWjYNu4E

      https://youtu.be/aWTFIOKD4A8

       

     • Give me your hand, let's overcome the obstacles together, let's play together

     • Partneri projektu: školy z Turecka, Poľska a MŠ Iľjušinova, Slovensko.
     • Cieľom tohto projektu bolo, aby deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami a neurotypickí  rovesníci vytvorili pomocou hry jednotu založenú na princípe univerzálneho jazyka hry. Hra, ako typická činnosť dieťaťa môže byť aj významným prostriedkom motivácie dieťaťa, ktorý pomôže rodičovi/učiteľovi u dieťaťa vzbudiť záujem o prácu, veci, javy ,o predmety a učenie. Cieľom projektu bolo vytvoriť prostredie na hru a  zostaviť a hrať sa také hry, aby sa deti chceli hrať a aby ich hra motivovala k učeniu. Deti prostredníctvom herných aktivít získali mnoho sociálnych zručností, ako aj koncepčný a kognitívny rozvoj, rozvíjala sa kreativita,  komunikácia a interakcia. Učili sa nadväzovať priateľstvá, spolupracovať a vzájomne sa dopĺňať svojimi individuálnymi silnými a slabými stránkami.  
     •  

     • STEM for Kids

      Partneri projektu: školy z Turecka, Azerbajdžanu, Portugalska a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Aktivity v projekte podporovali a  rozvíjali  zručnosti 21. storočia kritické myslenie, riešenie problémov, tvorivé myslenie, komunikáciu, spoluprácu, digitálnu gramotnosť a používanie technológií s podporou učiteľa. Projekt bol zameraný na učenie prostredníctvom prístupu  STEM, ktorý je dnes vzdelávacím modelom 21. storočia. Pomocou STEM si deti osvojili prírodovedné, technické, inžinierske a matematické disciplíny a začlenili ich do svojho každodenného života. Deti sa vďaka STEM prístupu stali  jednotlivcami, ktorí myslia, skúmajú a učia sa v podmienkach vývoja a pokroku vo svete.

      https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/5w6IRqzFRaie2Tjdv-1c3A

      https://sitemforkds.weebly.com

      https://www.storyjumper.com/book/read/107541136/untitled#page/16

      https://www.storyjumper.com/book/read/105187816/607f47e686154

      https://youtu.be/GZ2hZr91uq

      https://www.youtube.com/watch?v=ZdHjuo3z7dE

       

      I am Having Fun with Orff

      Partneri projektu: školy z Turecka, Poľska a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      Hudba je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania detí od útleho veku. Štúdium rytmu a hudby hrá pri vývoji dieťaťa veľmi dôležitú úlohu. Rozvíjaním rytmických zručností a rytmizáciou sa u dieťaťa  rozvíja pozornosť a schopnosť sústrediť sa, pamäť a motorická imitácia,  rozvíja sa estetické cítenie, koordinácia tela, vnímanie, kreativita a dieťa dostáva priestor vyjadriť sa. Ako presadzoval Carl Orff je dôležité spájať hudobnú výchovu s pohybovou výchovou. Deti prostredníctvom projektu I am Having Fun with Orff spoznali svetoznámych hudobných skladateľov a ich najznámejšie hudobné diela, učili sa rozpoznávať hudobné nástroje, vnímať hudbu a vyjadriť sa tancom a rytmizáciou pomocou rytmických nástrojov a hrou na telo. V projekte sme vytvorili rôzne zábavné aktivity pomocou webových nástrojov web.2 a vytvorili sme veľa originálnych diel, pri ktorých sa u detí  podporovali a rozvíjali kreativita, hudobné a rytmické schopností, zručnosti, vnímanie a cítenie.

      https://read.bookcreator.com/WL7lgQpHgCdHoHwFjPfjeNYHNeA2/I8FeormDSEWluYxKYCfMLw

    • Ocenené projekty eTwinning v šk. roku 2020/2021

    •  

     Národný certifikát kvality je udeľovaný učiteľom, ktorí realizujú kvalitné eTwinning projekty. Jeho získanie znamená, že projekt dosiahol ocenenie za kvalitu na národnej úrovni, ktorý spĺňa všetky stanovené kritériá na získanie certifikátu kvality. 

     Európsky certifikát kvality udeľuje Centrálna podporná služba v Bruseli tým projektom, ktoré získali aspoň 2 Národné certifikáty kvality a nominovala ich Národná podporná služba.

     rESCue possible!

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

     A Rhythm Everyday

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

     Every Story One STEAM

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

     STEM for Kids

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

     I am Having Fun with Orff

     Národný certifikát kvality

     Experimental Pool

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

     Give me your hand, let's overcome the obstacles together, let's play together

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

     Ritim Sokagi

     Národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality

    • eTwinning School 2020/2021

    • Naša Materská škola získala v programe eTwinning titul eTwinning School 2020/2021.

     Za rok 2020/2021  bol tento titul udelený 30 slovenským školám a  2139  školám v Európe. 

     Titul eTwinning School sa udeľuje v Bruseli top školám zapojeným v projekte eTwinning, ktoré sú vo svojej krajine lídrom v

     digitálnych postupoch, postupoch v oblasti e-bezpečnosti, inovatívnych a tvorivých prístupoch k pedagogike, podpore kontinuálneho profesionálneho rozvoja zamestnancov, podpore spoločného učenia sa učiteľov aj žiakov.     eTwinning