• Poplatok za stravu

    •  

     1) Školská jedáleň, ktorej zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka, poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Zákonný zástupca čiastočne prispieva aj na úhradu režijných nákladov.

     2) Výšku nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov určujú finančné pásma na nákup potravín na jedno jedlo. Sú stanovené Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

     3) Dotácia na deti a žiakov, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu konzumovať stravu pripravovanú v školskej jedálni zriaďovateľ vypláca zákonným zástupcom na účet, na základe účasti dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese po predložení potvrdenia od odborného lekára o potrebe diétneho stravovania.

     4) Plnú stanovenú sumu úhrady za stravu uhrádza:

     • Každý zákonný zástupca za dieťa materskej školy.
     • Odhlásenie zo stravy: zákonný zástupca je povinný dieťa odhlásiť zo stravy prostredníctvom aplikácie Edupage každý deň do 7:30 hod. a zároveň oznámiť triednej učiteľke vopred, najneskôr v daný deň do 7,50 h telefonicky alebo osobne.

     5) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka a uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 12€/ mesiac/ dieťa a za dieťa, ktorému zákonný zástupca zabezpečuje stravu donáškou 6 €/ mesačne/ dieťa.

     • desiata 0,60 €
     • obed 1,40 €
     • olovrant 0,50 €
     • SPOLU 2,5 €/deň + režijný poplatok 12 €
      

     VZN_c.11_-_2022_(1).docx

     VZN_4-2021_o_vyske_prisp._z_28.9.2021.pdf

     VZN_15-2020_o_vyske_prisp._z_15.12.2020.pdf

     VZN_18-2019_o_vyske_prisp._z_10.12.2019(1).pdf

     VZN_15-2019_o_vyske_prisp._z_30.9.2019(1).pdf

     VZN_7-2019_o_vyske_prisp._od_31.7.2019.pdf

     VZN_4-2019_o_vyske_prisp._z_26.3.2019.pdf

      

     ZHRNUTIE:

     Platba sa realizuje na číslo účtu SK29 0900 0000 0051 1893 1399

     Na identifikáciu dieťaťa sa používa variabilný symbol dieťaťa v tvare 9118xxxx.

     Do správy pre prijímateľa sa uvedie meno a trieda dieťaťa (nie rodiča).

     Splatnosť je vždy 25. deň v mesiaci (mesiac popredu, čiže za september 25. augusta).

      

     Predpis na stravu v danom mesiaci nájdete v mobilnej aplikácii Edupage alebo cez PC. Predpisy sú vyrátané podľa počtu pracovných dní v daných mesiacoch. Ak zaplatíte naraz väčšiu sumu ako je predpis, preplatok sa vám rozloží do ďalšieho mesiaca.

     Náklady a úhradu zákonných zástupcov za stravovanie v ŠJ pri MŠ tvoria náklady na nákup potravín a paušálny príspevok na čiastočnú úhradu režijných nákladov. Paušálny poplatok sa musí zaplatiť, keď dieťa navštívi čo i len jeden deň v mesiaci MŠ. Ak MŠ nenavštívi ani raz, paušálny poplatok za režijné náklady mu bude vrátený.

      Tieto náklady sú stanovené  Všeobecne záväzným nariadením mestskej časti č.11/2022.

     V septembri platia vždy všetky deti z celej MŠ rovnakú sumu a to do konca mesiaca august. Prvý deň dochádzky v školskom roku rodič vyplní zápisný lístok stravníka a odovzdá triednej učiteľke. Potom už odhlasuje stravu prostredníctvom Edupage a podľa toho bude mať predpis stravného na ďalší mesic.

      

     Prosíme, aby rodičia odhlasovali stravu cez edupage, zároveň  triednej učiteľke oznámili neprítomnosť dieťaťa.