• Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v MŠ - školné

    •  

     Milí rodičia!

      

     Predprimárne vzdelávanie v materských školách, ktoré nie je povinné sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu - školné. Povinné predprimárne vzdelávanie je v štátnej materskej škole bezplatné.

      

     Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy určuje zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

      

     Zriaďovateľom všetkých materských škôl v Petržalke je mestská časť Bratislava-Petržalka. Mesačný príspevok sa uhrádza vopred do desiateho dňa v kalendárnom mesiaci.

      

     Od 1. apríla 2023 sa zvyšuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za MŠ z pôvodných 40 EUR na 75 EUR mesačne.

     Miestne zastupiteľstvo na zasadnutí v utorok 14. marca odsúhlasilo Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 4/2023 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka.

     Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. apríla 2023.

     Splatnosť je aj naďalej 10. deň v každom mesiaci.

     V prípade dieťaťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, sa príspevok v materskej škole neuhrádza vôbec.

     V prípade, ak materskú školu navštevujú súrodenci, prvé dieťa je predškolákom a teda príspevok neplatí, jeho mladší  súrodenec musí uhradiť poplatok v plnej výške 75 EUR.

     Ak prvé dieťa nie je predškolákom a teda príspevok platí, jeho mladší súrodenci budú mať zľavu 50%.

      

     Nové platné VZN:

     VZN_4-2023_o_vyske_prisp._z_14.3.2023.pdf

      

     Staršie VZN:

     VZN_15-2021_o_vyske_prisp._z_15.12.2020(1).pdf

     VZN_4-2021_o_vyske_prisp._z_28.9.2021.pdf

     VZN_15-2020_o_vyske_prisp._z_15.12.2020.pdf

     VZN_18-2019_o_vyske_prisp._z_10.12.2019(1).pdf

     VZN_15-2019_o_vyske_prisp._z_30.9.2019(1).pdf

     VZN_7-2019_o_vyske_prisp._od_31.7.2019.pdf

     VZN_4-2019_o_vyske_prisp._z_26.3.2019.pdf

      

     Zákonný zástupca dieťaťa dostane  pridelený osemmiestny variabilný symbol, pod ktorým bude uhrádzať príspevok za pobyt dieťaťa v materskej škole na účet MČ Bratislava-Petržalka. Všetky pripísané pohyby, predpisy platieb alebo preplatky/nedoplatky zákonný zástupca dieťaťa vidí po prihlásení do aplikácie Edupage v sekcii ,,Platby". Meno a heslo k aplikácii mu bude pri nástupe do MŠ vygenerované administrátorom. Podrobnosti k pripisovaniu platieb na Edupage nájdete v článku nižšie. 

     V prípade akýchkoľvek nejasností alebo problémov (nefunkčná aplikácia, nesprávne alebo chýbajúce prihlasovacie údaje, chýbajúci alebo zabudnutý variabilný symbol, nesprávne uhradená platba...) žiadame rodičov bezodkladne kontaktovať vedenie MŠ prostredníctvom mailovej adresy msiljusinova@petrzalka.sk

      

     Príspevok v materskej škole je možné znížiť alebo odpustiť za dieťa, ktoré:
      

     a) v júli alebo auguste nedochádzalo do materskej školy a zároveň nebolo záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy,


     b) v čase prerušenia prevádzky materskej školy na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu alebo zriaďovateľa; v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku.


     (6) V prípade, ak je dieťa záväzne prihlásené na dochádzku do materskej školy v júli a auguste a dieťa do materskej školy vôbec nenastúpi, tak zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú výšku príspevku za daný mesiac. To neplatí, ak dieťa do materskej školy nenastúpi zo zdravotných dôvodov na základe lekárskeho potvrdenia, ktoré predloží riaditeľovi príslušnej materskej školy alebo ak ho zákonný zástupca preukázateľne odhlási najmenej sedem kalendárnych dní pred nástupom do materskej školy.


     (7) Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej mestskou časťou prispieva zákonný zástupca za celý kalendárny mesiac bez ohľadu na dĺžku pobytu dieťaťa v materskej škole v danom mesiaci.


     (8) Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada riaditeľa materskej školy o odpustenie príspevku za kalendárny mesiac, počas ktorého je dochádzka dieťaťa nepretržite prerušená zo zdravotných dôvodov dieťaťa na základe lekárskeho potvrdenia alebo z dôvodov vyplývajúcich z plnenia pracovných povinností zákonného zástupcu, tak riaditeľ materskej školy rozhodne o odpustení príspevku za daný kalendárny mesiac.

      

     ZHRNUTIE:

     IBAN zriaďovateľa:    SK32 0900 0000 0051 1752 2323

     Osemmiestny variabilný symbol dieťaťa: 9118xxxx (presné VS dostanete pri začiatku dochádzky do MŠ).

     Do správy pre prijímateľa sa uvedie meno a trieda dieťaťa (nie rodiča).

     Splatnosť je vždy 10. deň v mesiaci.

     Suma je každý mesiac vo výške 75 €.

     Tento poplatok platia všetky deti, okrem tých, čo plnia povinné predprimárne vzdelávanie.

      

      

    • Spôsob pripisovania školného na Edupage

    •  

     Milí rodičia,

     určite si kladiete otázky, prečo sa platby školného neprejavujú ihneď po uhradení v predpisoch na Edupage a predpis ďalej svieti na červeno ako neuhradený. 

      

     Príspevok na pobyt dieťaťa v Materskej škole (školné) platíte na účet mestskej časti Bratislava Petržalka, čiže nášmu zriaďovateľovi. Ten potom rozpošle výpisy z účtu materským školám a tie importujú výpis do Edupage.

      

     Na ten istý účet platia však školné aj rodičia detí z ďalších 26 materských škôl, čiže na účte je niekoľko tisíc pohybov mesačne. Z toho dôvodu je každá z 27 materských škôl závislá na prácne vytvorených výpisov z účtu pre konkrétne materské školy. Preto je dôležité používať správny variabilný symbol dieťaťa, pričom prvé štyri čísla sú identifikátor materskej školy. Vďaka správnemu priradeniu platby k danej materskej škole potom vyfiltrujú všetky platby a rozpošlú výpisy materským školám.

      

     Kvôli veľkému množstvu pohybov na účte zriaďovateľ určil, že bude posielať materským školám výpisy len 2x do mesiaca. Prvý výpis vytvorí za obdobie od 1.-15. dňa v mesiaci. Druhý výpis vytvorí za obdobie od 16.-31. dňa v mesiaci. Prvý výpis má teda materská škola k dispozícii až cca 16. alebo 17. deň v mesiaci. Administrátor každej materskej školy potom importuje výpis do Edupage a až vtedy sa platby prejavia a prestanú svietiť červenou farbou. 

      

     Materská škola nedokáže ovplyvniť tento systém, preto žiadame rodičov o trpezlivosť. Nie je dôležité, že sa vám platba zobrazuje ako neuhradená, ale to, že bola skutočne uhradená do desiateho dňa v mesiaci.  

      

     Tento istý princíp platí aj pri platbe členského OZ pri MŠ Iľjušinova, pričom administrátor dostane výpis z účtu dokonca len raz za mesiac po ukončení celého meisaca prvý deň nasledujúceho mesiaca. Preto sa môže stať, že poplatok zaplatený napríklad 6. deň v mesiaci prestane svietiť na červeno až po importovaní mesačného výpisu, a to najskôr 1. deň v nasledujúcom mesiaci po vygenerovaní mesačného výpisu banky (čiže bude takmer celý mesiac v Edupage svietiť ako neuhradená).