• ADAPTÁCIA DETÍ NA PODMIENKY MATERSKEJ ŠKOLY

    • Aktualizácia pre školský rok 2023/2024

     Obdobie nástupu dieťaťa na predprimárne vzdelávanie je v mnohých smeroch špecifické.

      

     Dieťa si potrebuje zvyknúť na nové prostredie, učiteľky, personál a v neposlednom rade na nový režim:

     • zvyknúť na nové prostredie - musí sa v ňom vedieť orientovať, musí sa naučiť, kde je napríklad WC, spálňa, šatňa, kôš na smeti..., orientovať sa na školskom dvore, ktorým vchodom chodíme von, domou,...
     • učiteľky – nie len vedieť mená, ale čo od nej čakať, je dieťaťu oporou, naučiť sa, že môže požiadať o pomoc, nebáť sa ju osloviť, učiteľka stanovuje hranice...napríklad v upratovaní, pravidlách...
     • personál – správnych zamestnancov – pomáhajú pri hygiene, sebaobsluhe, pri obliekaní a príprave na pobyt vonku, upravujú lehátka a pomáhajú pri česaní či obliekaní po spánku, pomáhajú so sprievodom na podujatia...
     • nový režim – pravidelný každodenný režim

     Od 6:30

      

     Otvorenie MŠ

     Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, spoločné hry

     Ranný kruh

     Zdravotné cvičenia

     8:20 - 8:40  

     8:50 - 9:10

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, desiata)

      

     VZDELÁVACIE AKTIVITY - zamerané na rozvoj rečovej, pohybovej, výtvarnej, hudobno - pohybovej, dramatickej, grafomotorickej, predmatematickej, prírodovednej, technickej, spoločenskej, pracovnej oblasti.

     Pobyt vonku - vychádzka, hry na školskom dvore - pohybové, so spevom, s náčiním, na náradí, hry v piesku, na dopravnom ihrisku.

     11:20 - 11:50

     12:00 - 12:30

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, obed)

      

     Osobná hygiena, príprava na odpočinok, odpočinok

     14:10 - 14:30

     14:35 - 15:55

     Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, olovrant)

      

     Vzdelávacie aktivity

     Hry a činnosti podľa výberu detí - individuálne, skupinové, spoločné hry.

     17:00

     Koniec prevádzky MŠ

      

     Všetko je pre dieťa nové. Na dieťa sú zrazu kladené zvýšené nároky na sebaobsluhu, samostatnosť.

      

     V neposlednom rade je závažné aj citové odlúčenie od rodičov, najmä matky. Musí si teda aj odvykať od Vašej prítomnosti počas dňa. Dieťa sa teda celkovo adaptuje na novú situáciu v jeho živote, toto obdobie sa preto nazýva adaptačný proces a dieťa je prijímané na adaptačný pobyt.

      

     Dovoľte, aby sme Vás informovali o priebehu adaptačného procesu Vášho dieťaťa na podmienky materskej školy.

      

     Naša materská škola pri adaptačnom pobyte vychádza z Prílohy č. 2: Podrobnosti o adaptačnom pobyte z Manuálu Predprimárneho vzdelávania, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

      

     Adaptačný pobyt sa vzťahuje na deti nie len trojročné, lebo častokrát majú adaptačné problémy aj deti napr. 5-ročné, ktoré boli doposiaľ stredobodom pozornosti jeho blízkych.

      

     Aj počas adaptačného pobytu môže dieťa navštevovať materskú školu celodenne, a to za predpokladu:

     - že tomu predchádzala buď postupná adaptácia alebo

     - dieťa si rýchlo zvyklo na materskú školu.

      

     Čo je to postupná adaptácia?

      

     Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy postupne:

     prvý deň na jednu hodinu,

     druhý deň na dve hodiny,

     tretí deň na tri hodiny s desiatou,

     štvrtý deň ide pred obedom domou, zvyčajne ešte nie je organizačne možné, aby išla celá trieda obedovať naraz, deti to nezvládajú (v prípade, že zvládajú, tak obedujú),

     piaty deň, pokiaľ je to možné, celá skupina obeduje, deti čo nie sú schopné ešte obedovať, odchádzajú domou pred obedom,

     ďalší ucelený týždeň deti obedujú a po naobedovaní odchádzajú domou.

      

     Základom úspešnej adaptácie je úzka spolupráca s pedagogickými zamestnancami (učiteľkami na triede). Každý deň rodič dostane informáciu, ako dieťa zvládalo pobyt a dohodnú sa na spoločnom postupe v ďalších dňoch.

      

     Pri adaptácii pomáha aj podporný tím – psychologička Mgr. Veronika Hrdá a špeciálna pedagogička Mgr. Jana Hillerová.

      

     Prvé dva týždne sú v doobedných hodinách obidve triedne učiteľky. V žiadnom prípade by nemohla byť na také veľké množstvo novoprijatých detí jedna učiteľka. Tretí týždeň trieda prejde na systém jedna učiteľka ráno, jedna poobede.

      

     Tretí týždeň sa vďaka postupnej adaptácii zvyčajne podarí docieliť stav, kedy je väčšina detí schopná v materskej škole spať. 

      

     Dĺžka adaptačného pobytu je výsostne individuálna záležitosť. Učiteľ ho dohaduje so zákonným zástupcom dieťaťa s prihliadnutím na individuálne osobitosti jeho dieťaťa.

      

     Ak je adaptácia dieťaťa úspešná, môže dieťa po dohode zákonného zástupcu s riaditeľom/ triednymi učiteľkami pravidelne navštevovať materskú školu v dohodnutom čase.

      

     Ak adaptácia dieťaťa nie je úspešná, riaditeľ môže rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy na vymedzený čas.

      

     Po úspešnom zvládnutí adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase. Niektorí rodičia chcú zámerne brávať deti pravidelne na obed domou.

      

     Ak je prijaté na adaptačný pobyt dieťa, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie,  plní ho formou pravidelného denného dochádzania v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne. Doba denného pobytu dieťaťa je minimálne štyri hodiny, ale môže to byť aj viac. Závisí to od úspešnosti a rýchlosti adaptácie dieťaťa na prostredie materskej školy.

       

     Adaptácia dieťaťa, ktoré už navštevovalo materskú školu, je riešená individuálne v spolupráci s triednou učiteľkou. I takéto dieťa si potrebuje na novú materskú školu a nové pani učiteľky zvyknúť. Je však aspoň z časti naučené na režim, potrebuje sa hlavne zorientovať v novom prostredí a spoznať nových ľudí. Takýmto deťom to však trvá zvyčajne kratšie.

      

     Žiadame Vás, aby ste  počas adaptácie priniesli Vaše dieťa ráno v čase od 7:00-8:00. V šatni sa rodič/zákonný zástupca zdržiava len krátky čas potrebný na prezlečenie a odovzdanie dieťaťa učiteľke. Konzultovať s učiteľkou budete až pri príchode pre dieťa.

      

     Čo potrebuje Vaše dieťa pri nástupe do materskej školy?

      • prezuvky – odporúčame na pracku so suchým zipsom (prosím nie šľapky, ani prezuvky na šnurovanie, môžu byť aj letné sandále na zapínanie),
      • 2 vešiačiky (nepotrebujú len deti z triedy sovičiek, lienok, mačiek),
      • náhradné oblečenie do šatňovej skrinky podľa sezóny uložené v papierovej alebo látkovej taške (spodná bielizeň viac kusov, nohavice alebo tepláky + tričko, aby sa dieťa mohlo v prípade potreby prezliecť do suchého oblečenia),
      • pyžamko (až po dohovore s triednymi učiteľkami),
      • všetky osobné veci je dobré označiť menom alebo značkou, ktorú Vaše dieťa rozpozná,
      • dievčatá hrebeň v uzatvárateľnej kapsičke (stačí až v čase, keď začnú deti spávať),
      • v prípade pekného počasia budú chodiť deti aj popoludní von, vtedy treba malý detský ruksak, do ktorého sa deti zbalia.
      • detský malý uterák, podpísaný, perie sa každý týždeň v piatok, rodič ho bráva domou oprať.

     Posteľnú bielizeň netreba nosiť, každá trieda má dva druhy ložného prádla, perie sa v práčovni každý tretí týždeň, zabezpečuje to mestská časť Bratislava - Petržalka.

      

     Aké tlačivá bude požadovať pani učiteľka pri nástupe Vášho dieťaťa do MŠ?

      • Prefotenú kartičku poistenca,
      • dotazník pre rodičov (napovie nám veľa informácií o dieťati),
      • osobný spis dieťaťa (dôležitý kvôli kontaktom pre triedne učiteľky na rodičov), treba ho vyplniť ručne (nedá sa do neho vpisovať),
      • zápisný lístok stravníka na školský rok 2023/2024,
      • v prípade, že dieťa bude preberať z materskej školy iná osoba, ako zákonný zástupca, treba vyplniť aj plnomocenstvo na preberanie dieťaťa, napísať tam všetky osoby, ktoré budú dieťa preberať, 
      • vyjadrenie zákonného zástupcu dieťaťa v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
      • vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti .

     V materskej škole môže byť totiž umiestnené len dieťa, ktoré:

     a) je zdravotne spôsobilé na pobyt v kolektíve,

     b) neprejavuje príznaky prenosného ochorenia,

     c) nemá nariadené karanténne opatrenia.

      

     To, že dieťa neprejavuje príznaky prenostného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie potvrdzuje rodič prostredníctvom tlačiva Vyhlásenie o bezinfekčnosti, predkladá ho zákonný zástupca materskej škole:
     - pred prvým vstupom dieťaťa do materskej školy a
     - vždy po neprítomnosti dieťaťa v materskej škole dlhšej ako päť vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú).

      

     Toto písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti nesmie byť staršie ako jeden deň.

     Najlepšie je ho vyplniť ráno pred vstupom do triedy po neprítomnosti dlhšej ako päť vyučovacích dní. 

     Ak ho zákonný zástupca nepredloží, dieťa je brané ako infekčné.

     Tlačivo je celoročne v šatni alebo na www stránke https://msiljusinova.edupage.org/ v sekcii tlačivá na stiahnutie.

      

     Učiteľ materskej školy má ustanovené právo a v záujme ochrany zdravia všetkých detí prijatých do materskej školy aj povinnosť, odmietnuť prebrať dieťa, ak zistí, že nie je zdravotne spôsobilé na pobyt v materskej škole.

      

     Učiteľka pri vstupe dieťaťa do triedy uskutoční ranný filter. Pri vykonávaní „ranného filtra“ pohľadom skontroluje oči, uši, nos a viditeľné časti kože a vyzve dieťa aby zakašlalo.

     Učiteľka dieťa odmietne prevziať do materskej školy, ak:

     - má oči výrazne lesklé alebo červené, s hnisavým výtokom („karpinami“),

     - mu z uší vyteká tekutina a je zaschnutá na ušnici,

     - mu z nosa vyteká hustá skalená tekutina, okolie nosa má červené, podráždené,

     - má na tvári alebo na končatinách zapálené, hnisajúce miesta a miesta aj s chrastami,

     - má intenzívny dusivý kašeľ alebo výrazný vlhký produktívny kašeľ.

     Ak dieťa tieto príznaky nemá, učiteľka dieťa od zákonného zástupcu prevezme.

      

     Ak učiteľka dieťa neprevezme alebo počas dňa vylúči (zavolá rodičovi, že dieťa má príznaky choroby), rodič je povinný urýchlene prevziať dieťa alebo zabezpečiť splnomocnenú osobu, ktorá ho prevezme. Dieťa je zatiaľ umiestnené v izolačnej miestnosti. Dieťa sa do materskej školy môže vrátiť len s lekárskym potvrdením. Učiteľka nie je kompetentná posúdiť zdravotný stav dieťaťa, zdravotný stav teda môže posúdiť len lekár.

     Do materskej školy žiadame nosiť len zdravé deti.