• Organizácia vchodov

    •  

     Pre vstup zákonných zástupcov a detí do materskej školy sú otvorené dva vchody:

     • hlavný vchod (oproti škole Tupolevova 20)
     • bočný vchod (oproti kostolu Svätej rodiny)

      

     Vchody do materskej školy sú otvorené v čase:

     • 6:30 - 8:00
     • 12:00 - 13:00
     • 15:00 - 17:00

      

     Žiadame rodičov vstupovať do budovy tak, aby v danom čase stihli aj budovu opustiť. 

     V prípade mimoriadneho vstupu do budovy v inom čase je nutné tento vstup dohodnúť vopred s triednou učiteľkou. 

     Nie je prípustné vojsť do MŠ vchodom, ktorý nie je určený ako vchod pre danú triedu a prejsť do triedy celým interiérom MŠ. Z hygienických dôvodov je zakázané prechádzať cez jedáleň MŠ. Vojsť treba vchodom, ktorý je najbližší k triede. 

      

     Používanie bočného vchodu od kostola:

     • Trieda lienok (bočný vchod od kostola, potom vľavo)
     • Trieda motýlikov (bočný vchod od kostola, potom hore)
     • Trieda sovičiek (bočný vchod od kostola, na konci chodby vľavo a znova vľavo)
     • Trieda mačiatok (bočný vchod od kostola, na konci chodby vľavo a potom vpravo)

      

     Používanie hlavného vchodu:

     • Trieda včielok (hlavný vchod, potom prejsť cez prechodnú šatňu a okolo schodov, doprava)
     • Trieda mravčekov (hlavný vchod, šatňa okolo schodov doprava, trieda je schodami hore a hore na poschodí doľava)
     • Trieda žabiek (hlavný vchod, potom rovno)
     • Trieda kuriatok (hlavný vchod, potom vľavo a hore schodmi, na poschodí doprava)
     • Trieda myšiek (hlavný vchod, potom vľavo a hore schodmi, na poschodí doprava)