• Poslanie a činnosť OZRPMŠ Iľjušinova 1

    •  

     Občianske združenie rodičov participuje na spoločných podujatiach, edukačných aktivitách a rozvoji materskej školy. Je nápomocné pri získavaní sponzorských darov a 2 % z daní.

      

     Činnosť OZRPMŠI:

      

     • participuje na riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
     • ochraňuje deti pred negatívnymi metódami pri výchove a vzdelávaní,
     • podieľa sa na ochrane zdravia detí a podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin,
     • vplýva na zabezpečovanie racionálneho stravovania detí v materskej škole,
     • zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí v predškolskom zariadení, participuje na ich riešení,
     • pomáha vytvárať adekvátne podmienky na zlepšenie prostredia materskej školy,
     • spolupracuje s vedením materskej školy pri organizovaní a zabezpečovaní nadštandardných aktivít pre deti,
     • spolupracuje s orgánmi štátnej správy a so všetkými občianskymi iniciatívami.
      
     Členstvo v OZRPMŠI:
      
     • členom sa stáva rodič dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu na základe prihlášky a zaplatení schváleného príspevku,
     • členstvo zaniká vystúpením na základe písomného oznámenia, zánikom OZRPMŠI, nezaplatením príspevku,
     • dokladom o členstve je potvrdenie o zaplatení príspevku na daný školský rok.