• Pedagogický asistent

    • Uľahčuje adaptáciu detí na prostredie školy a pomáha im pri prekonávaní bariér, ktoré plynú z ich znevýhodnenia.

     Spolupracuje s učiteľmi v triede, pedagogickými a odbornými zamestnancami školy a pomáha im pri činnostiach ktoré sú viazané na akékoľvek dieťa, ktoré to v danom čase potrebuje, a tiež spoluorganizuje a organizuje činností pre detí počas výchovno-vzdelávacieho procesu.

     V spolupráci s rodinou komunikuje s rodičmi (zákonnými zástupcami) dieťaťa o procese výchovy a vzdelávania.

     Kontakt: veronika.bartosova.ms@gmail.com