• Školský špeciálny pedagóg

    Školský špeciálny pedagóg sa podieľa na edukačnom procese dieťaťa v materskej škole s cieľom podporiť individuálny potenciál dieťaťa a akceptovať jeho špeciálne výchovno - vzdelávacie potreby.

    Realizuje preventívnu činnosť a preventívne programy podľa potrieb materskej školy.

    Vykonáva orientačnú diagnostiku čiastkových funkcií, diagnostiku školskej zrelosti detí predškolského veku, individuálnu intervenciu napr. formou individuálnych stimulačných programov. Rozvíja fonematické uvedomovanie formou Tréningu podľa D.B. Eľkonnina a zameriava sa aj na rozvoj grafomotoriky.

    Napomáha v procese adaptácie novo prijatých detí a spolupracuje s pedagogickými zamestnancami .

    Poskytuje konzultácie a poradenstvo v procese výchovy a vzdelávania deťom a zákonným zástupcom. 

    Spolupráca s odbornými zamestnancami Centra poradenstva a prevencie (ďalej CPP ) v Petržalke a ostatnými odbornými zariadeniami podľa potrieb dieťaťa. 

    Kontakt na Centrum poradenstva a prevencie:

    Bratislava - Petržalka, Švabinského 7, 85101 Bratislava

    https://cpppap-ba5.sk/

    Kontaktná osoba:

    Mgr. Alena Mateašíková

    Telefón : 02/48208111, 0911/411963

     e - mail : cpppap.director@gmail.com, info@cpppapba5.sk

     

    Konzultácie so školským špeciálnym pedagógom si môžete dohodnúť  podľa potreby na e – mailovej adrese: jana.hillerova.ms@gmail.com

    Konzultačné hodiny: Streda : 13:00 – 15:00 hod. po vzájomnej dohode.

     ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼  ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ 

    V prípade, že nemáte záujem, aby školský špeciálny pedagóg vykonal s Vašim dieťaťom orientačnú diagnostiku školskej zrelosti, je potrebné vyplniť Informovaný nesúhlas. Tlačivo nájdete nižšie alebo v sekcii Tlačivá na stiahnutie.