• Základné informácie a poslanie

    •  

     Poslanie a funkcie rady školy definuje  § 25 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

     „Rada školy, obecná školská rada a územná školská rada sú iniciatívne a poradné samosprávne orgány, ktoré vyjadrujú a presadzujú verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických  zamestnancov a ostatných zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnia funkciu verejnej kontroly, posudzujú a vyjadrujú sa k činnosti škôl, školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z pohľadu školskej problematiky.“

     Rada školy má byť predovšetkým iniciatívny a poradný orgán, ktorý svoje kompetencie uplatňuje voči škole alebo školskému zariadeniu, pri ktorom je ustanovená. Rada školy sa okrem iného vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, uskutočňuje a riadi výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy, predkladá návrh na jeho odvolanie s odôvodnením.

     Voľba do Rady školy sa uskutočňuje tajným hlasovaním a jej členovia sú volení na štvorročné funkčné obdobie. Rada školy sa stretáva štyrikrát do roka a pracuje podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. Na svoje zasadnutia prizývajú riaditeľa školy, predsedu Rady rodičov a iných hostí. Rada školy nemá svoj vlastný majetok a svoju činnosť zabezpečuje z prostriedkov rozpočtu školy.