• Bežné triedy

    • Materská škola má zriadených 7 tried pre bežné deti, navštevuje ich spolu 164 detí. V septembri 2021 vznikla siedma trieda prerábkou školníckeho bytu na triedu.

     Zložením sú tieto triedy heterogénne. Deti sú zaradené do tried podľa veku. V dvoch triedach sú zaradené len deti plniace PPV (povinné predškolské vzdelávanie).

     Východiskový stav našej materskej školy v oblasti dosiahnutej aktuálnej úrovne edukačného procesu je vynikajúci. Pedagogický zamestnanci majú k dispozícii množstvo rôznych edukačných pomôcok. V každej triede je umiestnená PC zostava s interaktívnou tabuľou, tlačiarňou a vysokorýchlostným internetom. V triedach je vynovený moderný nábytok, zrekonštruované sociálne zariadenia, moderné LED osvetlenie. Pedagógovia uskutočňujú inovačné aktivity a prístupy v pedagogickej praxi. Pedagógovia bežných tried efektívne využívajú moderné metódy literárnej a počítačovej gramotnosti. Aktivita a tvorivosť pedagógov je zúročená realizovaním výskumnej činnosti v spolupráci s FMFI UK so zameraním na využívanie digitálnych technológií v pedagogickej praxi. Vyššiu kvalitu edukácie jednoznačne dosahujeme v spolupráci s rodičmi a odbornými inštitúciami.

        
     V bežných triedach sa zameriavame na:

     • prípravu detí pre vstup do základnej školy v rámci povinného predprimárneho vzdelávania,
     • rozvíjanie gramotnosti detí s využívaním informačných a komunikačných technológií (rôzne digitálne technológie, programovateľné hračky, softvéry),
     • rozvíjanie literárnej a jazykovej gramotnosti,
     • rozvíjanie prírodovednej gramotnosti,
     • aplikovanie multistimulačnej metódy Snoezelen.