• Špeciálne triedy

    •  
     Pre deti s PAS (poruchou autistického spektra) sú v našej materskej škole v prevádzke 2 špeciálne triedy s celkovým počtom 12 detí. Zložením sú tieto triedy heterogénne. Navštevujú ich deti vo veku od 3 do 6 rokov a deti s pokračovaním plnenia predprimárneho vzdelávania. 
      

     Výchova a vzdelávanie v špeciálnej triede sa diametrálne líši od bežných tried špecifickou formou edukácie, špecifickým prostredím triedy, vybavením, pomôckami  a prevádzkovou dobou. Edukačný proces pre deti s poruchami autistického spektra (PAS) sa uskutočňuje prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. Priestor špeciálnej triedy je štruktúrovaný do tzv. oddelení. Každé dieťa v špeciálnej triede má vypracovaný individuálny výchovno - vzdelávací plán (IVVP). Pred zahájením výchovno - vzdelávacieho pôsobenia sa každému dieťaťu stanovuje psychoedukačný profil v jednotlivých vývinových oblastiach prostredníctvom PEP-R testu. Na základe jeho výsledkov sa vypracuje IVVP a zvolí sa vhodný typ vzdelávania a systém komunikácie. Vzdelávacie aktivity sú realizované individuálnou a skupinovou formou. Individuálnu formu práce úspešne kombinujeme so skupinovou formou a integrovanými činnosťami s vytipovanou triedou bežnej populácie. V oblasti integrovanej edukácie dosahuje škola dobré pracovné výsledky. Realizujeme medzinárodné školské projekty cez platformu eTwinnig, do ktorých sú zapojené deti z bežných tried spolu s deťmi zo špeciálnych tried. V špeciálnych triedach úspešne v rámci edukačného procesu aplikujeme modernú multisenzorickú a multistimulačnú metódu Snoezelen.

      

     Špeciálne triedy pre deti s PAS sa špecializujú na:

     • rozvíjanie sociálnych kompetencií detí hravými činnosťami,
     • aplikovanie skupinových integrovaných hrových aktivít s neurotypickou populáciou detí,
     • rozvíjanie komunikačných schopností  - verbálnych a  neverbálnych,
     • rozvíjanie sociálnych zručností,
     • rozvíjanie pohybových zručností – rozvoj motorickej imitácie, hrubej motoriky, jemnej motoriky, grafomotoriky,
     • rozvíjanie sebaobsluhy,
     • rozvíjanie kognitívnych  schopností,
     • rozvíjanie schopnosti hrať sa,
     • rozvíjanie žiadúceho správania sa,
     • uplatňovanie naučených poznatkov, schopností a zručností získaných   individuálnou formou aj  v skupinovej  práci.

      

     V špeciálnych triedach prebieha edukácia prostredníctvom:

     • programu TEACCH,
     • uplatňovaním prvkov ABA terapie,
     • využívaním multisenzorickej metódy Snoezelen,
     • využívaním Canisterapie,
     • využívaním programu Vizuálne čítanie,
     • FONO programu,
     • tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina,
     • využívaním IKT (tablety, Interaktívna tabuľa, BeeBot, interaktívne režimové karty),
     • prvkov muzikoterapie  a arteterapie,
     • projektového vyučovania eTwinning.