• Medzinárodné školské projekty eTwinning 2021/2022

    •  

     Rhythm Street


     Cieľom projektu je vnímanie hudby pri objavovaní sveta a prepojenie vnímania hudby s tancom, rytmizáciou a technológiami.  Náš projekt je realizovaný v sprievode rytmických orffových cvičení a nástrojov, hrou na telo a perkusii. Zároveň budeme rozvíjať zručnosti 21. storočia a obohatíme projekt a vnímanie hudby o technologické hry a programovanie, čím vnesieme do kreativity detí iný pohľad. Prostredníctvom hudby si deti budú rozvíjať kreativitu, predstavivosť, zmysel pre rytmus, hudobné a rytmické cítenie, estetické a umelecké myslenie. Prepojí sa vnímanie hudby s dramatizáciou. Každý mesiac sa zoznámia s jedným hudobným skladateľom a jeho tvorbou. Vybranú pieseň budú deti vyjadrovať pohybom, rytmizovať pomocou Orffových nástrojov a hrou na telo, dramatizovať a prepájať hudbu s technologickými hrami a programovaním Beebota a kódovaním. 


     Partneri projektu: MŠ Iľjušinova, Slovensko a Materské školy z Turecka, Poľska, Španielska, Litvy, Azerbajdžanu, Rumunska, Chorvátska.

      

     STEAM for Kids

     Cieľom projektu je rozvoj zručností a schopností prostredníctvom metódy STEAM (veda, technológie, inžinierstvo, umenie a matematika). Pripraviť vzdelávací program v súlade so STEM plánom, podporovať komunikáciu, kreativitu, spoluprácu a kritické myslenie a schopnosti riešiť problémové úlohy a pracovať v tíme. Každý mesiac deti rieša jednu problémovú úlohu z pohľadu STEAM, osvojujú si problémové situácie, brainstormingom navrhujú riešenia, robia experimenty, bádajú, porovnávajú ale aj tancujú, spievajú a maľujú. Rozličnými úlohami a ich riešeniami prepájame vedu a umenie. Deti sa oboznamujú s ekosystémom, znečistením lesov, morí a oceánov, vesmíru, ovzdušia, dopravou a škodlivosťou hluku, diskutujú, z detskej perspektívy navrhujú riešenia a zmeny k lepšiemu. Učia sa spolupracovať, vyjadriť svoj názor, získavajú poznatky a skúsenosti, rozvíjajú si svoje vedomosti a zručnosti prostredníctvom oblastí v prístupe STEAM.

     Partnermi projektu sú MŠ Iľjušinova, Slovensko a MŠ z Turecka, Portugalska, Albánska, Poľska, Rumunska, Litvy, Grécka, Chorvátska, Bosny a Hercegoviny, Azerbajdžanu, Ukrajiny.

      

     My neighborhood, your neighborhood,neighborhoods of the world

     Cieľom projektu je spoznať svoju školu a školy projektových partnerov. Ich okolie, krajiny,  históriu, kultúru, životné prostredie,  hry a aktivity. Deti budú pracovať metódou STEAM (Veda, technológie, inžinierstvo, umenie, matematika). Aktivitami si budú deti rozvíjať schopnosti a zručnosti 21. storočia: spolupráca, komunikácia, kritické myslenie a tvorivosť, digitálne kompetencie, počítačové myslenie a programovanie.

     Partneri projektu sú MŠ Iľjušinova, Slovensko a  MŠ z Grécka, Poľska.

      

     Hikayeler Bizim Dünyamiz - Ezgimde Hikayem Var

     Každá melódia niekedy ukrýva vo svojom vnútri príbeh a každý príbeh skrýva melódiu. V našom projekte objavíme čaro detských kníh a ich príbehov, objavíme rytmus hudby a zároveň otvoríme dvere melódii. Budeme podporovať deti vo všetkých oblastiach rozvoja tým, že sa vydáme na krásne cesty v príbehoch, ktoré doplníme hudbou a hudobnými nástrojmi.  Každý mesiac sa deťom číta jeden príbeh, ktorý deti dramatizujú, rytmizujú, maľujú, prepájajú s technológiami. Deti v projekte objavujú čaro detských kníh a interaktívne sú vtiahnuté do deja príbehu.

     Partnermi projektu sú MŠ Iľjušinova, Slovensko a MŠ z Rumunska, Turecka, Azerbajdžanu, Bosny a Hercegoviny.

      

     PETS

     Hlavným cieľom projektu je nadviazanie spolupráce a vytvorenie spoločných produktov o domácich zvieratkách. Rozvoj jazykových, medzikultúrnych a sociálnych kompetencii u detí. Rozvoj kreativity a spolupráce. Budovanie empatie a vybudovanie zodpovednosti za domáce zvieratká. Zapojenie učiteľov a detí do aktivít projektu. Vytvorenie spoločných produktov o zvieratkách s použitím digitálnych technológii a nástrojov IT. Učitelia rôznymi aktivitami s deťmi budú rozvíjať cieľové kompetencie a vzťah detí k zvieratkám, posilňovať u detí pocity lásky, zodpovednosti a spolupráce so zvieratami. Projekt bol vytvorený na základe prirodzených potrieb detí nadväzovať vzťahy a prebúdzať v nich empatiu k ľuďom a zvieratám.

     Partneri projektu: MŠ Iľjušinova, Slovensko a Materské školy z Poľska a Česka.

      

     Teachers 4 Europe_ Edu4all

     Projekt sa zaoberá právom na vzdelanie pre všetky deti na celom svete a jeho významom pre ich rozvoj. Jeho cieľom je tiež ukázať súvislosť medzi vzdelávaním a budúcnosťou nášho sveta v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.

     Partneri projektu: Materské školy z Grécka, Poľska a MŠ Iľjušinova, Slovensko.

      

     Všetky naše projekty majú charakter Inklúzie, spolu s neurotypickými deťmi z triedy Mravčekov na projektoch participujú aj deti s PAS zo špeciálnej triedy Myšky a Kuriatka. Projekty sú zamerané na rozvoj komunikácie, kreativity, kritického myslenia, riešenie problémových situácií, spoluprácu, na rozvoj kognitívnych schopností, psychomotorických a psychosociálnych kompetencií.  Integráciou detí s PAS do projektov rozvíjame pocit spolupatričnosti, spoluprácu, socializáciu, integráciu a inklúziu.  Prostredníctvom medzinárodných projektov e Twinning zvyšujeme a šírime povedomie o autizme nielen na Slovensku ale aj v zahraničí.

     17.5.2022 sme usporiadali vernisáž, na ktorej sme prezentovali naše výtvarné práce, tance a dramatizáciu rozprávky zo štyroch projektov.

     Reportáž z vernisáže si môžete pozrieť na uvedenom linku

     https://youtu.be/NQOST9UVGnI

      

     EQL - European Quality Label 2022/23

     Všetky naše projekty, ktr sme realizovali v škl.roku 2021/22 splnili najvyššie kritéria a získali prestížne Európske certifikáty kvality. 🏆

     Európsky certifikát kvality je vyhodnotením práce všetkých učiteľov a študentov zúčastnených na realizácii projektu eTwinning. Projekty, ktoré získajú Európsky certifikát kvality, sú projekty s najvyšším hodnotením spomedzi projektov, ktoré získali Národný certifikát kvality. Tieto projekty predstavujú príklady úspešnej európskej spolupráce.

      

      

      

     Ocenené projekty Národným certifikátom kvality NQL 2021/22

     STEAM for Kids

     Rhythm Street

     Pets

     Hikayeler Bizim Dunayamiz Ezgimde Hikayem Var

      

      

      

      

    • Ocenené projekty Európskym certifikátom kvality za rok 2021

    •  

     Európsky certifikát kvality je znakom úspechu a preukazuje, že projekt dosiahol určitý európsky štandard kvality, udeľuje sa ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii projektu.

      

     UDEĽUJE HO CENTRÁLNA PODPORNÁ SLUŽBA (CSS) V BRUSELI UČITEĽOM ZAPOJENÝM DO PROJEKTU, KTORÝ: 

     1. aspoň jedna národná podporná služba navrhla na udelenie európskeho certifikátu kvality po jeho preverení. Každá národná podporná služba predloží najlepšiu tretinu projektov, ktoré získali národný certifikát kvality na základe počtu bodov získaných za kvalitu.

     2. realizovali partneri, z ktorých bol aspoň dvom udelený národný certifikát kvality

     Európsky certifikát kvality sa udeľuje iba raz ročne.

      

     https://www.etwinning.net/sk/pub/newsroom/highlights/schools-awarded-the-european21.htm

      

     Európsky certifikát kvality získali tieto projekty:

     rESCue possible!

     A Rhythm Everyday

     Every Story One STEAM

     STEM for Kids

     Experimental Pool

     Give me your hand, let's overcome the obstacles together, let's play together

     Ritim Sokagi

             

    • CZ-SK-PL eTwinning seminár ,,Európska škôlka"

    •   

     NSO Slovensko zorganizovala prezenčný eTwinning seminár v dňoch 7.-9. októbra 2021 v Žiline. Seminár bol určený pre učiteľov materských škôl zo Slovenska, Česka a Poľska. 

     Aj my sme sa zúčastnili a získali sme mnoho skúsenosti, inšpirácií, nových poznatkov a dojmov, ktoré využijeme pri našej ďalšej práci v eTwinningových projektoch. Získali sme zručnosti v používaní rôznych online webových nástrojov, oboznámili sme sa s metodikou kvalitných eTwinningových projektov a nadviazali sme spoluprácu s PL, CZ a SK materskými školami, s ktorými budeme spolupracovať na ďalších eTwinningových projektoch.

      

    • Multilaterálny medzinárodný eTwinning seminár: "Kreatívne vzdelávacie prostredie v materskej škole"


    • Multilateral  eTwinning seminar:  Creative learning enviroment at Kindergarten


      V dňoch 30.6. – 3.7.2022 sa v poľskej Varšave konal medzinárodný eTwinning  seminár: Kreatívne vzdelávacie prostredie v materskej škole, na ktorom sa zúčastnilo 44 učiteľov materský škôl z Poľska, Slovenska, Cypru, Libanonu, Lotyšska, Francúzska, Arménska a Švédska. Slovenský tím reprezentovalo sedem učiteľov z rôznych kútov Slovenska  vrátane dvoch učiteliek z MŠ Iľjušinova v Bratislave PaedDr. Michaelou Rumankovou a Boženou Beníkovou. Cieľom seminára a workshopov bolo získať nové informácie, skúsenosti, zručnosti a kompetencie, Nadviazať medzinárodnú spoluprácu s materskými školami a vytvoriť školské projekty na platforme eTwinning.

     Na seminároch, ktoré sa konali prvý deň podujatia, sme sa dozvedeli nové informácie o eTwinningu a  medzinárodných projektoch v materskej škole, ktoré  rozvíjajú kľúčové kompetencie dieťaťa, ako komunikácia, kreativita,  kritické myslenie, spolupráca, digitálne zručnosti, hru  a mnohé iné.

     Témy seminárov boli zamerane na kreatívne prostredie v materskej škole, prostredníctvom ktorého sa rozvíja osobnosť dieťaťa a jeho kľúčové kompetencie.  Mali sme možnosť vidieť, aké metódy a spôsoby vzdelávania materské školy v zahraničí

     Druhý deň sa konali tri workshopy. Prvý bol zameraný na hudbu a tanec v prostredí materskej školy, o netradičnom využití hudby, jej vnímania a sebavyjadrenia detí tancom a pohybom.

     Druhý workshop bol zameraný na outdoorové aktivity v rámci eTwinningového prostredia. Plnili sme rôzne úlohy, ktoré boli zamerané na kreativitu a  prácu v tíme počas pobytu vonku.

     Tretí workshop bol  zameraný na IKT  nástroje. eTwinning podporuje využívanie IKT nástrojov, ktoré podporujú  komunikáciu, kreativitu  a spoluprácu a rozvíjajú digitálne kompetencie. Súčasťou  workshopu boli ukážky rôznych  nástrojov, ktoré môžeme využiť v projektovej práci s deťmi.

     Tretí deň podujatia bol zameraný na ukážky dobrých projektov a osvedčených postupov pri realizácii projektu. Zároveň sme s účastníkmi podujatia nadviazali medzinárodnú spoluprácu a založili projekty.

     Počas celého podujatia sme pracovali v rôznych tímoch, ktorých zloženie sa pri rôznych aktivitách obmieňalo.  Tím sme mali možnosť spoznať všetkých účastníkov podujatia a nadviazať priateľstvá a vymieňať si pracovné skúsenosti.

     Podujatie bolo veľmi inšpiratívne, získali sme mnoho cenných skúseností, vedomostí, nápadov a zručností na zlepšenie kompetencií učiteľov a detí v materskej škole.

     MŠ Iľjušinova na podujatí  nadviazala medzinárodnú spoluprácu so zahraničnými materskými školami a vytvorila na platforme eTwinning dva projekty, ktoré bude realizovať v nastávajúcom školskom roku.

     Posledný deň si pre účastníkov podujatia organizátori podujatia z Poľska pripravili milé prekvapenie, aktivitu Polish Your Cooking (Vylepši svoje varenie), kde sme varili v štyroch tímoch, zdokonaľovali svoje kuchárske zručnosti a zároveň súťažili o najlepšie jedlo večera.

     Program podujatia bol veľmi zaujímavý, pestrý a nabitý aktivitami. Voľný čas, ktorého nebolo veľa, sme využili na spoznávanie krás Varšavy.

     Ďakujeme organizátorom medzinárodného podujatia NSO  eTwinning Poland za excelentnú organizáciu  celého podujatia. Rovnako ďakujeme NSO eTwinning Slovakia, že nás vybrali a zabezpečili všetko potrebné. A taktiež ďakujeme aj vedeniu MŠ Iľjušinova, že nám  umožnili sa tohto  podujatia zúčastniť.

     Získali sme mnoho cenných poznatkov a zručností, ktoré využijeme vo svojej praxi.